Cum pot firmele să ia până la 2.500 de lei de la stat pentru fiecare şomer din anumite categorii vulnerabile, angajat de la 1 ianuarie

La finalul anului trecut a intrat în vigoare o ordonanţă de urgenţă care stimulează firmele private să angajeze şomeri cu vârste cuprinse între 16 şi 29 de ani şi şomeri care au peste 50 ani. În acest sens, actul normativ prevede că pentru fiecare dintre oamenii din categoriile antemenţionate, angajaţi din ianuarie până în septembrie, pe o perioadă de cel puţin un an, cu normă întreagă, statul oferă angajatorului jumătate din salariul acestora, până la 2.500 de lei lunar per şomer angajat. Procedura pe care trebuie să o urmeze firmele ca să li se deconteze aceşti bani a intrat în vigoare la 7 ianuarie şi e explicată de Economica.net în articol. 
Cristina Şomănescu - lun, 11 ian. 2021, 19:20
Cum pot firmele să ia până la 2.500 de lei de la stat pentru fiecare şomer din anumite categorii vulnerabile, angajat de la 1 ianuarie

Context

Statul acoperă jumătate din salariul unor categorii vulnerabile de şomeri, angajaţi până în septembrie 2021, în anumite condiţii, potrivit OUG 220 din 2020, publicată în Monitorul Oficial la 31 decembrie, dată la care a şi intrat în vigoare.

Mai nuanţat, firmele private care angajează de la 1 ianuarie până la 1 septembrie 2021, cu normă întreagă şi pe perioadă nedeterminată, şomeri din categoriile vulnerabile enumerate de Economica.net mai jos, primesc de la stat, înapoi, pentru fiecare dintre ei, jumătate din salariu, dar nu mai mult 2.500 de lei per angajat, reiese din actul normativ antemenţionat, studiat de Economica.net. 

Profilurile oamenilor pe care ar trebui să-i angajeze firmele ca să primească acest sprijin de la stat:

– oameni în vârstă de peste 50 de ani, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă;

– oameni cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani, înregistraţi ca şomeri în evidenţa AJOFM;

– persoane în vârstă de peste 50 de ani sau persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, înregistrate ca șomeri în evidența agenţiei, reiese din OUG 220 din 2020 şi din Anexa Ordinului ANOFM nr. 2 din 2021, studiate de Economica.net.

Nuanţat, aceste condiţii sunt stipulate la alineatul (1) al articolului I din OUG 220/2020 (în vigoare de la 31 decembrie 2020) şi detaliate/explicitate în procedura de obţinere a acestor bani de la stat, din Ordinul 2/2021 al ANOFM, în vigoare din 7 ianuarie 2021.

Temei legal – Economica.net vă spune, punctual, ce prevede OUG 220 din 2020:

Articolul I

  • (1) Angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani, înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, precum şi cetăţeni români, încadraţi în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Ce condiţii trebuie să mai respecte firmele ca să ia aceşti bani de la stat:

(2) Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la alineatul (1).

(3) Sumele prevăzute la alineatul (1) se acordă pentru plata salariului, proporţional cu timpul efectiv lucrat de salariat, şi nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu subvenţiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în temeiul art. 80, 85 și 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Sumele prevăzute la alineatul (1) se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cererea angajatorilor, depusă prin mijloace electronice la agențiile pentru ocuparea forței de muncă judeţene, precum și a municipiului Bucureşti, în raza cărora aceştia îşi au sediul social, după plata de către angajator a drepturilor salariale.

(6) Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale persoanelor prevăzute la alineatul (1) anterior termenelor prevăzute la alineatele (1) şi (2) sunt obligaţi să restituie în totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţionat, plus dobânda de referință a BNR, în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Nu beneficiază de sumele prevăzute la alineatul (1) următorii angajatori:

  • a) instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

A intrat în vigoare procedura pe care trebuie să o urmeze angajatorii ca să primească aceşti bani de la stat înapoi.

Procedura de acordare a sumelor prevăzute în OUG 220 din 2020 a intrat în vigoare la 7 ianuarie 2021, odată cu publicarea Ordinului nr. 2/2021 al ANOFM în Monitorul Oficial, consultat de Economica.net.

Ce prevede

Sintetic, până la 1 septembrie, angajatorii încheie cu AJOFM în raza căruia îşi au sediul social o convenţie, modelul fiind prevăzut în anexa 1 pe care o puteţi consulta la acest link.

Temei legal – articolul 2 din Ordinul 2 din 2021 al ANOFM

  • (1) Pentru acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă 220, angajatorii încheie cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora aceștia își au sediul social, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie 2021, o convenție potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
  • (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență 220.

Pentru încheierea convenţiei, angajatorii trimit online la ANOFM o cerere al cărei model e stipulat la Anexa 3 a procedurii şi pe care îl puteţi consulta aici. Documentele care însoţesc cererea antemenţionată sunt enumerate de Economica mai jos.

Temei legal – articolul 3 din Ordinul 2 din 2021 al ANOFM

  • (1) În vederea încheierii convenției prevăzute la art. 2 alin. (1), angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente:

a) declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, din care să rezulte că nu se află în una dintre situațiile prevăzute de art. I alin. (7) din ordonanța de urgență, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură;

b) actele de identitate ale persoanelor încadrate în muncă din categoriile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, în copie;

c) actele în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele din categoriile prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, în copie.

(2) Pentru cetățenii români din categoriile de vârstă prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), angajatorii depun actele în baza cărora au încetat raporturile de muncă, în copie, însoțite de traducerea legalizată în limba română a acestora sau, după caz, documente care atestă încetarea raporturilor de muncă.

(3) Documentele care se solicită în copie, prevăzute la alineatele (1) și (2), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator.

(4) În situația în care documentele transmise conform alineatelor (1) și (2) nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București solicită angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

(5) În situația în care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite toate documentele în termenul de 5 zile lucrătoare prevăzut la alineatul (4), acesta poate solicita acordarea sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență, prin depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), în termenul stabilit la art. 2 alin. (1).

Când vor primi angajatorii bani înapoi de la stat

Angajatorii vor primi lunar sumele solicitate AJOFM. De asemenea, firmele vor încasa aceşti bani de la AJOFM şi pentru perioada concediului de odihnă al salariaţilor vizaţi. Sumele lunare li se decontează angajatorilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și decontarea acestor sume, reiese din Ordinul 2 din 2021 al ANOFM, studiat de Economica.net.

Temei legal

Articolul 6 din Ordinul 2 din 2021 al ANOFM

  • (1) Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgenţă se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenției prevăzute la art. 2 alin. (1), proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă, în condițiile prevăzute de acest alineat.
  • (2) Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă și pentru perioada concediului de odihnă.

Articolul 9 din Ordinul 2 din 2021 al ANOFM

  • Sumele lunare cuvenite conform art. I alin. (1) din ordonanța de urgență se decontează de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și decontarea acestor sume.

În ce situaţii angajatorii nu vor primi înapoi jumătate din salariul oamenilor angajaţi în baza OUG 220:

Temei legal – articolul 6, alineatele 3 şi 4 din Anexa Ordinului 2 din 2021 al ANOFM

(3) În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenției prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt suspendate, sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanța de urgență nu se acordă.

(4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare.

 

Întreaga procedura de acordare a acestor sume, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial, o puteţi consulta la acest link.

Te-ar mai putea interesa și
Numărul persoanelor care suferă de foame la nivel mondial a crescut în 2021 cu aproape 50 de milioane – raport ONU
Numărul persoanelor care suferă de foame la nivel mondial a crescut în 2021 cu aproape 50 de milioane – raport ONU
Numărul persoanelor afectate de foamete la nivel mondial a continuat să crească anul trecut, conform unor estimări ale ONU, informează DPA, relatează Agerpres....
Comisia Europeană a aprobat Acordul de parteneriat cu Bulgaria dedicat politicilor de coeziune, în valoare de 11 miliarde de euro
Comisia Europeană a aprobat Acordul de parteneriat cu Bulgaria dedicat politicilor de coeziune, în valoare de 11 miliarde ...
Comisia Europeană a anunţat miercuri că a aprobat Acordul de parteneriat cu Bulgaria, documentul care stabileşte o strategie ...
Electrica preia în totalitate proiectul parcului fotovoltaic „Vulturu”, din Vrancea
Electrica preia în totalitate proiectul parcului fotovoltaic „Vulturu”, din Vrancea
Compania Electrica a anunțat că preia în totalitate compania Green Energy Consultancy & Investments S.R.L., care dezvoltă ...
Temerile privind o posibilă recesiune trimit prețul petrolului Brent, de referință în Europa, sub 100 de dolari pe baril
Temerile privind o posibilă recesiune trimit prețul petrolului Brent, de referință în Europa, sub 100 de dolari pe baril
Pe fondul îngrijorărilor privind o posibilă recesiune, cotaţia barilului de ţiţei Brent, referinţa pentru piaţa petrolului ...