Metodologia de înscriere în învăţământul primar, aprobată de Pricopie şi publicată în MO

Metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru 2013-2014 - care prevede, printre altele, menţinerea clasei pregătitoare în ciclul primar şi organizarea acesteia atât în şcoli, cât şi în grădiniţe - a fost aprobată, marţi, de ministrul Educaţiei şi publicată în Monitorul Oficial (MO).
Economica.net - mie, 27 mart. 2013, 08:17
Metodologia de înscriere în învăţământul primar, aprobată de Pricopie şi publicată în MO

„Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a aprobat, prin Ordin de Ministru, Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014”, se precizează într-un comunicat remis MEDIAFAX de Ministerul Educaţiei.

Ordinul aprobat de Pricopie a fost publicat ulterior în Monitorul Oficial.

Conform metodologiei, clasa pregătitoare rămâne în învăţământul primar şi poate fi organizată atât în spațiile școlilor, cât și în incinta grădinițelor, înscrierile pentru anul şcolar 2013-2014 urmând să înceapă la 2 aprilie, după cum s-a precizat în calendarul propus de Ministerul Educaţiei.

Metodologia prevede că, pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unor decizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlilor sau a grădinițelor), la posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.

Ministerul Educaţiei a precizat anterior că nu sunt diferențe între clasele pregătitoare organizate în şcoli şi cele din incinta grădiniţelor. „Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional. În ambele locuri vor preda exclusiv învățători/învățătoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregătitoare. Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfășoară cursurile pentru clasa pregătitoare. Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare. Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotările cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare”, a explicat instituţia condusă de ministrul Remus Pricopie.

În clasa pregătitoare se vor putea înscrie, pentru anul școlar 2013-2014, copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv, dar şi, la solicitarea părinților, cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare. De asemenea, la solicitarea părinților, în clasa I vor putea fi înscrişi copiii care împlinesc 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I. „Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal”, a precizat ministerul.

Conform metodologiei, părintele va putea opta pentru înscrierea la școala de circumscripție (în această situație, copilul este automat înscris) sau pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție (în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare).

Totodată, părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care a făcut opțiunea.

„Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare, la școala de circumscripție, vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează, copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii. În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferența dintre numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă. De exemplu, dacă în circumscripția școlară a unei unități de învățământ există 40 de copii care trebuie înscriși la clasa pregătitoare, atunci școala primește prin planul de școlarizare 2 clase pregătitoare (50 de locuri). Ca urmare, numărul de locuri libere este de 10 la clasa pregătitoare (50-40)”, prevede metodologia.

În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile metodologiei.

La departajare, primele vor fi aplicate criteriile generale: copilul are un anumit tip de handicap; este orfan de unul sau de ambii părinți; provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial; are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită.

Criteriile specifice, aplicate după cele generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Ministerul garantează că fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare, precizând că locurile alocate prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare sunt mai mari sau egale cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar.

„În vederea înscrierii în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care au vârsta corespunzătoare, inspectoratele școlare județene (ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) iau în considerare propunerile conducerilor unităților de învățământ referitoare la numărul de clase pregătitoare rezultate în urma recensământului copiilor realizat, pentru fiecare circumscripție școlară, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale. Numărul de clase pregătitoare cuprins în planul de școlarizare alocat de ISJ/ISMB fiecărei unități de învățământ ține cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinată de numărul sălilor de clasă în care poate fi organizat, în mod corespunzător, procesul de învățământ la clasa pregătitoare, dar și la celelalte clase ale școlii, și de obligativitatea cuprinderii în școală a tuturor copiilor din circumscripția școlară”, se mai arată în metodologie.

La alocarea numărului de clase pregătitoare se ține cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea străzilor la unitățile de învățământ sau de cea mai bună oportunitate educațională identificată, conform metodologiei.

În situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, ISJ și ISMB pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare.

Înscrierile vor avea loc în două etape, conform calendarului propus de minister. Prima etapă este programată în perioada 2-22 aprilie (de luni până vineri, între orele 8.00 şi 20.00, şi sâmbăta, între orele 8.00 şi 13.00), iar a doua, între 8 şi 17 mai.

La etapa a doua participă doar copiii care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă. Potrivit proiectului privind calendarul înscrierilor, dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

Actele necesare la înscriere sunt: cerere-tip de înscriere; copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; certificatul de naștere al copilului; documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul); alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

Înscrierea se va face la unitatea de învățământ la care părintele dorește să fie admis copilul. Astfel, cererile-tip pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, însă pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învățământul primar. Formularul va fi disponibil online din 2 aprilie. În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

În cazul învăţământului particular, înscrierea se face în prima etapă (2 – 22 aprilie), direct la unitatea de învățământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învățământ autorizată/acreditată și-a introdus toate datele în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unitățile de învățământ de stat. „Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învățământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unității de învățământ dorite. Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la școala de circumscripție, numai dacă părintele a solicitat și această opțiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (8 – 17 mai)”, a explicat ministerul.

Părinţii îşi pot lua informaţii privind înscrierile în ciclul primar din patru surse, mai prevede metodologia.

Prima sursă este internetul, astfel că inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2013, care poate fi accesată și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învățământul primar 2013. Pagina devine valabilă începând cu data de 25 martie.

A doua sursă de informare sunt şcolile, cu ocazia unui eveniment denumit „Ziua porților deschise”. Astfel, fiecare unitate de învățământ în care există clasa pregătitoare are obligația să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie – 7 aprilie. Părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.

Părinţii se vor putea informa şi de la grădiniţe. În perioada 1-12 aprilie, vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădință și care vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2013 – 2014.

A patra sursă de informare propusă de minister este un Telverde cu numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru județ (de pildă Arad – 257).

Proiectele privind metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar următor şi calendarul înscrierilor s-au aflat în dezbatere publică până la 24 martie.

Te-ar mai putea interesa și
Grup Șerban Holding, care produce cartofi pentru gigantul american PepsiCo, investește 3 milioane de euro într-un depozit cu temperatură controlată și o linie de sortare și ambalare
Grup Șerban Holding, care produce cartofi pentru gigantul american PepsiCo, investește 3 milioane de euro într-un depozit ...
Grup Șerban Holding, companie românească cu activități în domeneniul agricol, investește 3 milioane de euro în creșterea capacității de depozitare, sortare și ambalare cartofi și alte......
Cele mai căutate joburi sunt cele de dezvoltator software şi lucrător comercial – platformă
Cele mai căutate joburi sunt cele de dezvoltator software şi lucrător comercial – platformă
Posturile de dezvoltator software, lucrător comercial, specialist în call center, expert în creditare şi specialist în ...
România, printre ţările UE cu inflaţie ridicată în luna aprilie
România, printre ţările UE cu inflaţie ridicată în luna aprilie
 Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a continuat să crească în luna aprilie până la 8,1%, de la 7,8% în ...
Legea offshore a fost adoptată de Parlament și merge la promulgare. Care sunt modificările și mizele
Legea offshore a fost adoptată de Parlament și merge la promulgare. Care sunt modificările și mizele
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul legii offshore. S-au înregistrat 248 de voturi "pentru" şi 34 de voturi ...