Codul Muncii actualizat cu prevederi favorabile angajaţilor. Au fost oficializate concediul de îngrijitor al unei rude bolnave şi absentarea de la locul de muncă în situaţii-limită

Codul Muncii a fost actualizat printr-o lege promulgată de preşedinte luni cu mai multe prevederi favorabile salariaţilor. Punctual, în Codul Muncii a fost introdus concediul de îngrijitor, cu durată de cinci zile pe an, de care poate beneficia angajatul care are în grijă o rudă diagnosticată cu probleme grave de sănătate. Angajatorul care refuză să-i acorde salariatului eligibil concediu de îngrijitor e pasibil de amendă cuprinsă între 4.000 de lei şi 8.000 de lei, reiese din forma actualizată a Codului Muncii, analizată de Economica.net.
Cristina Şomănescu - lun, 17 oct. 2022, 14:33
Codul Muncii actualizat cu prevederi favorabile angajaţilor. Au fost oficializate concediul de îngrijitor al unei rude bolnave şi absentarea de la locul de muncă în situaţii-limită

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 17 octombrie 2022, Decretul privind promulgarea Legii 283 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (PL-x 454/01.09.2022).

Economica.net vă spune care sunt cele mai importante modificări aduse Codului Muncii de către Legea 283/2022, promulgată de preşedinte luni, 17 octombrie.

Concediul de îngrijitor, introdus în Codul Muncii

Angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului “în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave„.

Concediul de îngrijitor va avea o durată de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic şi se va acorda la solicitarea scrisă a salariatului, spune alineatul (1) al articolului 152¹ introdus în Codul Muncii prin Legea 283, analizat de Economica.net.
Prin rudă se înţelege fiul, fiica, mama, tatăl, soţul/ soţia angajatului.

Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare decât cea de cinci zile lucrătoare, precizată de Economica.net mai sus.
Perioada de cinci zile lucrătoare în care salariatul beneficiază de concediu de îngrijitor nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă și în specialitate, prevede articolul 152¹ cu care e actualizat Codul Muncii, analizat de Economica.net.

Asiguraţi la sănătate fără plata CASS

Salariaţii care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurați, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei (CASS). Perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare, spune alineatul (4) al articolului 152¹ recent introdus în Codul Muncii, analizat de Economica.net.

Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii și al ministrului sănătății.

Important

Angajatorii care refuză să acorde concediu de îngrijitor salariaţilor care îndeplinesc condițiile enumerate de Economica.net mai sus sunt pasibili de amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, prevede litera t) cu care a fost actualizat articolul 260, alineatul (1) din Codul Muncii, studiat de Economica.net.

Angajaţii pot lipsi de la muncă în situaţii de urgenţă familială, dacă îşi anunţă angajatorul şi dacă recuperează timpul în care au lipsit, se arată în forma actualizată a Codului Muncii, studiată de Economica.net.

Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului, conform articolului 152², alineatul (1), recent introdus în Codul Muncii, consultat de Economica.net.
Absentarea de la locul de muncă în situaţii-limită, descrise de Economica.net mai sus, nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, mai spune articolul 152² din Codul Muncii, analizat de Economica.net.
Angajatorul și salariatul vor stabili de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă de la lucru.

Concediul paternal – prevederi introduse în Codul Muncii

Angajatorul are obligația acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 210/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă a salariatului, spune articolul 153², alineatul (2) cu care a fost actualizat Codul Muncii, analizat de Economica.net.

  • Concediul paternal este concediul acordat tatălui copilului nou-născut în condiţiile prevăzute de Legea concediului paternal nr. 210/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Angajatorul care refuză să-i acorde salariatului concediu paternal e pasibil de amendă cuprinsă între 4.000 de lei şi 8.000 de lei, conform literei u) cu care a fost completat articolul 260, alineatul (1) din Codul Muncii, studiat de Economica.net.

La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor și perioada absenței de la locul de muncă în situaţii-limită, descrise la art. 152², se consideră perioade de activitate prestată, potrivit formei actualizate a alineatului (4) al articolului 145 din Codul Muncii, analizat de Economica.net.

Program individualizat de muncă

Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariații, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp, spune forma actualizată a alineatului (1) al articolului 118 din Codul Muncii.
Angajatorul va fi obligat să motiveze în scris, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării, refuzul de a stabili program individualizat de muncă pentru angajat, spune alineatul (5) cu care a fost completat articolul 118 din Codul Muncii, studiat de Economica.net.

Două prevederi noi incluse în Codul Muncii privind programul individualizat de lucru:

Atunci când programul individualizat de muncă are durată limitată, salariatul are dreptul de a reveni la programul de muncă inițial la sfârșitul perioadei convenite. Salariatul are dreptul să revină la programul inițial anterior încheierii perioadei convenite, în cazul schimbării circumstanțelor care au condus la stabilirea programului individualizat. Prin mod de organizare flexibil a timpului de lucru se înţelege posibilitatea salariaţilor de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru, spun alineatele 6 şi 7, adăugate la articolul 118 din Codul Muncii, reiese din Legea 283, promulgată de preşedinte luni şi analizată de Economica.net.

Drepturi noi pentru angajaţi

Salariatul va avea dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant “care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin şase luni la același angajator”, spune litera m¹ cu care a fost completat articolul 39 alineatul (1) din Codul Muncii, analizat de Economica.net.
Corelativ, angajatorul va fi obligat să răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării salariatului aflat în situaţia antemenţionată (care-i cere angajatorului schimbarea postului cu unul vacant care prevede condiţii mai bune de muncă).

Concedierea salariatului nu poate fi dispusă pe durata efectuării concediului paternal şi a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă în situaţii-limită (în condițiile reglementate la art. 152²), spune litera i) introdusă la alineatul (1) articolul 60 din Codul Muncii, analizat de Economica.net.

Salariaţii vor putea avea în continuare mai multe locuri de muncă, dar fără suprapunerea programului de lucru, spune explicit forma actualizată a Codului Muncii, consultată de Economica.net.

Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept, spune forma actualizată a alineatului (1) al articolului 35 din Codul Muncii, analizat de Economica.net.

Contractul individual de muncă va conţine informaţii despre:

a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să-și desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum și dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator, după caz, arată forma actualizată a articolului 17, alineatul (3) litera b) din Codul Muncii, consultat de Economica.net.

c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
h) în cazul unui contract de munca pe durata determinată sau al unui contract de munca temporară, durata acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia, prevede articolul 17, alineatul (3) din Codul Muncii, analizat de Economica.net.
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidenţiate separat, periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul şi metoda de plată, se arată la forma actualizată a literei k) a alineatului (3) din articolul 17 al Codului Muncii, consultat de Economica.net.

l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi/sau ore/săptămână, condiţiile de efectuare şi de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum şi, dacă este cazul, modalităţile de organizare a muncii în schimburi;

n) durata și condiţiile perioadei de probă, dacă există, potrivit formei actualizate a literei n) a alineatului (3) din articolul 17, prin Legea 283, promulgată de preşedinte la 17 octombrie.

q) suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuţiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională a salariatului, în condiţiile legii, precum și acordarea, din iniţiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activităţii profesionale a acestuia, după caz, conform literei q) a alineatului (3) din articolul 17, cu care a fost completat Codul Muncii, studiat de Economica.net.

Actualizare

Legea 283 din 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 octombrie.

Te-ar mai putea interesa și
Se testează deja taxa pe kilometrul parcurs cu mașina în locul taxei pe litrul de carburant. Mai multe mașini electrice înseamnă mai puțini bani la buget
Se testează deja taxa pe kilometrul parcurs cu mașina în locul taxei pe litrul de carburant. Mai multe mașini electrice ...
Statul american California testează un nou sistem de impozitare care îi taxează pe șoferi în funcție de kilometrii parcurși în loc de combustibilul consumat, ca urmare a numărului tot mai......
Parisul a început evacuarea în Australia și Noua Zeelandă a turiștilor francezi blocați în Noua Caledonie de protestele care au izbucnit acum două săptămâni
Parisul a început evacuarea în Australia și Noua Zeelandă a turiștilor francezi blocați în Noua Caledonie de protestele ...
Evacuarea turiştilor francezi blocaţi în Noua Caledonie din cauza violenţelor a început sâmbătă, a anunţat într-un ...
Statele membre NATO care au graniță cu Rusia își propun să ridice un zid de drone la granița cu aceasta, care să se întindă din Norvegia până în Polonia
Statele membre NATO care au graniță cu Rusia își propun să ridice un zid de drone la granița cu aceasta, care să se ...
Cele şase ţări NATO vecine cu Rusia au convenit să ridice un zid de drone pentru a-şi apăra frontierele de provocări, ...
Carburanții s-au ieftinit din nou, azi, pentru a 11-a oară la rând. Prețurile benzinei și motorinei coboară spre pragul de 7 lei pe litru
Carburanții s-au ieftinit din nou, azi, pentru a 11-a oară la rând. Prețurile benzinei și motorinei coboară spre pragul ...
Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din România, a redus din nou, azi-dimineață, prețul carburanților, ...