Două procese și digitalizarea schimbă modul în care se fac tranzacții cu terenuri arabile. Proiect

Apariția Registrului unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan, un sistem electronic cu informații despre tranzacțiile cu terenuri furnizate de către autorităţile administraţiei publice locale, schimbă procedurile prin care proprietarii de terenuri vor finaliza procesul de vânzare-cumpărare.
Alina Stanciu - mie, 17 apr. 2024, 12:53
Două procese și digitalizarea schimbă modul în care se fac tranzacții cu terenuri arabile. Proiect

Cum din 1 martie 2024 este operațional Registrul unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan, un sistem electronic care permite posesorilor de terenuri agricole din extravilanul localităților să inițieze pașii prevăzuți de Legea nr. 17/2014 privind tranzacțiile cu terenuri arabile, Ministerul Agriculturii propune, printr-un proiect de Ordin, modificarea procedurilor prin care se vor putea face tranzacții cu terenuri arabile.

În plus, modificăriile vin și ca urmare a unor sentințe civile a Curților de Apel Craiova și Cluj prin care a fost dispusă anularea în parte a unor prevederi dintr-o anexă a Ordinului ce vizează normele metodologice de aplicare  a Legii 17/2024 ce reglementează tranzacțiile cu terenuri arabile.

Astfel, potrivit proiectului de Ordin, primăriile sunt obligate să gestioneze la nivelul unităii administrativ teritoriale un Registrul unic, care trebuie să cuprindă cel puţin informaţii privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafaţa de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosinţă a acestora, preţul de vânzare, amplasamentul identificat prin tarla şi parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a recepţiei documentaţiei cadastrale pentru imobilul în privinţa căruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, procesulverbal de finalizare a procedurii, precum şi datele de identificare ale cumpărătorului şi actele translative de proprietate.

De asemenea, ele trebuie să:

  • notifice, prin Registrul unic, structura centrală pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 ha, respectiv structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 ha inclusiv, după caz, precum şi A.D.S-ul. În notificarea primăriilor trebuie să se regăsească informații legate de cererea şi oferta de vânzare a terenului agricol, împreună cu documentele justificative, după caz, însoţite de lista preemptorilor, precum şi de procesul-verbal de afişare a ofertei.
  • să transmită, prin Registrul unic la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, notificările privind toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori,
  • să transmită, prin Registrul unic la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, decizia privind alegerea de către vânzător a preemptorului din cadrul aceluiaşi rang;

Ce trebuie să facă vânzătorii

Cât despre vânzătorii terenurilor arabile, aceștia trebuie să înregistreze în Registrul unic și/sau la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de documentele de care avea nevoie și pânp acum, respectiv o fotocopie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare- cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate); extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică; în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică; hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;certificat de atestare fiscală emis de către primărie;alte documente doveditoare, după caz.

Ulterior, Primăria înregistrează în Registrul unic dosarul ce conţine toate documentele depuse și notifică prin poșta electronică structura centrală, respectiv structurilor teritoriale, după caz, precum şi A.D.S., în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.

Lista preemptorilor se poate completa de către primării ulterior înregistrării în Registrul unic și notificării către structura centrală, respectiv structurilor teritoriale, după caz, cu preemptorii care dovedesc această calitate şi înregistrează la primării comunicări de acceptare a ofertei vânzătorului în termenul legal.

Lista preemptorilor modificată/completată se notifică către structura centrală, respectiv structurilor teritoriale, după caz.

În toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, după caz, în baza deciziei instanţei, solicită primăriei emiterea procesului-verbal privind derularea procedurii.

Solicitarea privind emiterea procesului-verbal  se înregistrează în Registrul unic sau la primărie, însoţită de cererea privind afişarea ofertei de vânzare, oferta de vânzare a terenului agricol şi documente justificative.

Primăria notifică prin poșta electronică structura centrală, respectiv structurilor teritoriale, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.
Pe baza documentaţiei înregistrată de către primării în Registrul unic, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, în termen de 45 de zile lucrătoare, verifică îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege, emit procesul-verbal privind derularea procedurii, care se transmite primăriei, prin poştă, cu confirmare de primire, pentru a fi remis proprietarului terenului sau promitentului cumpărător.

Ce este, de fapt, Registrul unic

Menționăm că, potrivit proiectului, Registrul unic este definit ca un sistem electronic, constituit pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de către autorităţile
administraţiei publice locale, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Registrul unic este actualizat și administrat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind publicat pe site-ul instituției (madr.ro), secțiunea: https://vanzareterenuri.madr.ro/.

Însă, timp de un an, Registrul Unic se va realiza concomitent cu procedura actuală conform căreia documentele se depuns în format letric ( pe hârtie)  la unitățile administrativ teritoriale. Ulterior datei de 1 martie 2025, proprietarii de teren care doresc să vândă vor utiliza exclusiv procedura de înregistrare în Registrul UNic în sistem electronic.

Citiți despre cum se folosește aplicația aici

Te-ar mai putea interesa și
Au început să producă într-o sufragerie, iar acum, după 30 de ani, au rulaje de 35 de milioane euro din vânzarea de etichete. Povestea de business a unei familii de români
Au început să producă într-o sufragerie, iar acum, după 30 de ani, au rulaje de 35 de milioane euro din vânzarea de ...
Rottaprint, prima tipografie flexografică cu acționat 100% românesc, înființată de familia Nechita-Rotta în urmă cu 33 de ani, a ajuns la afaceri de 35 de milioane de euro după investiții......
Tribunalul ICC interzice Gazprom să apeleze la instanţele ruseşti pentru disputele cu companiile europene
Tribunalul ICC interzice Gazprom să apeleze la instanţele ruseşti pentru disputele cu companiile europene
Un tribunal al Camerei Internaţionale de Comerţ (ICC) a interzis grupului Gazprom să continue în Rusia procedurile judiciare ...
Bogdan Neacșu (CEC Bank) mai câștigă un mandat de președinte al Asociației Române a Băncilor. Maria Rousseva (BRD) este unul dintre vecepreședinții nou numiți
Bogdan Neacșu (CEC Bank) mai câștigă un mandat de președinte al Asociației Române a Băncilor. Maria Rousseva (BRD) ...
Adunarea Generală a Asociației Române a Băncilor (ARB) reunită în ședință de 24 mai 2024, a votat noua componență ...
Operatorul britanic National Grid caută cumpărător pentru cel mai mare terminal de LNG din Europa
Operatorul britanic National Grid caută cumpărător pentru cel mai mare terminal de LNG din Europa
Operatorul britanic al infrastructurii energetice National Grid a anunţat joi că intenţionează să vândă terminalul ...