„Înştiinţarea pentru discuţia finală”, un nou formular emis de ANAF în urma verificării fiscale a unor persoane fizice. Ce prevede – proiect de ordin

"Înştiinţarea pentru discuţia finală" e formularul prin care Fiscul va transmite persoanei fizice verificate data, locul şi ora la care se poate întâlni fizic sau online cu echipa de inspectori fiscali ca să i se spună concluziile rezultate în urma verificării situaţiei fiscale personale făcute în baza Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018. Modelul formularului "Înştiinţarea pentru discuţia finală" este reglementat printr-un proiect de act normativ, lansat recent în dezbatere publică. Economica.net vă spune ce prevede documentul.
Cristina Şomănescu - lun, 26 apr. 2021, 13:16

ANAF a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ care vizează modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale.

Care sunt cele mai importante noutăţi aduse de proiectul de act normativ antemenţionat:

– introducerea formularului „Înştiinţare pentru discuţia finală” ca act procedural care trebuie emis de Fisc pentru finalizarea verificării situaţiei fiscale personale făcute în baza OP ANAF nr. 2117/2018.

  • Precizăm că Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2117/2018 nu prevede modelul şi conţinutul unui formular privind înştiinţarea la discuţia finală a persoanei verificate. Aceasta, cu toată că în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, există precizarea expresă de comunicare în scris a datei discuţiei finale cu persoana verificată, dar şi obligaţia Fiscului de a-i acorda persoanei verificate dreptul să-şi exprime punctul de vedere cu privire la concluziile la care au ajuns inspectorii fiscali care au verificat-o.

Modelul, conţinutul, instrucţiunile de completare şi utilizare a formularului „Înştiinţare pentru discuţia finală” , precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului sunt detaliate în anexele 1 – 3 ale proiectului de act normativ lansat în dezbatere publică de ANAF. La finalul articolului, Economica.net vă spune ce prevede formularul de „Înştiinţare pentru discuţia finală”.

– introducerea prevederilor referitoare la posibilitatea persoanei fizice de a contesta decizia de suspendare a verificării situaţiei fiscale personale. În acest sens a fost modificată anexa 7.a a OP ANAF nr. 2117/2018.

  • Concret, la anexa nr. 7.a. a OP ANAF nr. 2117/2018, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf care va avea următorul cuprins: „În conformitate cu prevederile art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.”

 

– eliminarea instrucţiunilor despre înscrierea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale (în acest sens, a fost modificată anexa nr. 3.b a Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018) şi includerea instrucţiunii de întocmire a formularului pentru consemnarea datei de începere, indiferent dacă persoana fizică se prezintă sau nu la locul verificării situaţiei fiscale personale (în acest sens, a fost modificată anexa nr. 5.b. a Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018).

  • Punctul, la anexa nr. 3.b. a Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117/2018, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: „Concluziile întâlnirii vor fi prezentate clar şi concis, fără detalieri inutile. În cuprinsul minutei întocmite în scopul stabilirii situaţiei fiscale reale se fac menţiuni privind documentele justificative prezentate de către persoana fizică în cauză, clarificări, precum şi notele explicative ale persoanei fizice în cauză. De asemenea, în minută, la punctul 4, se fac menţiuni cu privire la comunicarea constatărilor parţiale referitoare la elementele patrimoniale verificate până la data încheierii minutei”, se arată în proiectul de ordin al ANAF.
  • De asemenea, la anexa nr. 5.b. a OP ANAF nr. 2117/2018, al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: „Procesul-verbal se întocmeşte şi în cazul în care contribuabilul/plătitorul nu ţine sau nu prezintă inspectorilor fiscali Registrul unic de control, precum şi pentru consemnarea datei de începere a inspecţiei fiscale/verificării situaţiei fiscale personale, conform prevederilor art. 140 alin. (61 ) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înregistrează la registratura contribuabilului/plătitorului, după caz, precum şi la registratura organului fiscal”, prevede proiectul de ordin al ANAF, consultat de Economica.net.

 

Înştiinţarea pentru discuţia finală reprezintă formularul prin care Fiscul transmite persoanei fizice verificate în baza OP ANAF 2111/2018 data, locul şi ora la care contribuabilul se poate întâlni cu echipa de inspectori fiscali ca să i se spună concluziile rezultate în urma verificării situaţiei fiscale personale.

Formularul antemenţionat prevede exercitarea dreptului persoanei fizice verificate de a fi ascultat, precum şi precizări privind îndeplinirea procedurii de audire în conformitate cu prevederile art. 9 şi 145 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Înştiinţarea pentru discuţia finală cuprinde informaţii despre:

– data şi ora la care este programată discuţia finală cu inspectorii fiscali;
– locul unde se va desfăşura discuţia finală, precum şi modalităţile prin care se poate realiza întâlnirea;
– numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali şi datele de contact;

Documentul „Înştiinţare pentru discuţia finală” mai conţine şi următoarele informaţii:

– denumirea organului fiscal emitent: se completează cu denumirea exactă a organului fiscal şi a structurii care emite formularul.
– numărul şi data înregistrării formularului: se completează numărul şi data emiterii formularului.
– numele şi prenumele persoanei fizice supuse verificării;
– codul de identificare fiscală: codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF – pentru persoanele care nu deţin CNP);
– domiciliul fiscal al persoanei fizice supuse verificării.

Modelul formularului „Înştiinţare privind discuţia finală” este reglementat în anexa 1 a proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2117 din 2018. 

Economica.net vă spune ce prevede acest formular, potrivit anexei 1 a proiectului de ordin despre care am scris mai sus:

 

„Înştiinţare privind discuţia finală

Domnului/Doamnei: ………………………………., CIF: …………………………….…….,
Adresa: localitatea: …………………, bd./str. …………………….. nr. ….., bl. ….., sc. …., et. ….., ap.
…., judeţul/sectorul ……. cod poştal …………….

Stimate domn/doamnă,

În vederea finalizării verificării situaţiei fiscale personale, vă înştiinţăm că la data de …., ora …, va avea loc discuţia finală cu privire la constatările şi consecinţele fiscale cuprinse în proiectul Raportului de verificare fiscală, pe care îl anexăm la prezenta inştiinţare.

În baza prevederilor art. 9 şi art. 145 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aveți posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere cu privire la constatările şi consecinţele fiscale cuprinse în proiectul Raportului de verificare fiscală, în scris, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării concluziilor, cu excepţia cazului în care baza de impozitare nu a suferit nicio modificare în urma verificării.

În situaţia în care doriţi să renunțaţi la discuţia finală vă rugăm să notificaţi, în scris, acest fapt organului fiscal anterior datei programate pentru discuţia finală. În acest caz, data încheierii verificării situaţiei fiscale personale este data notificării, potrivit prevederilor art. 130 alin. (4) coroborat cu prevederile art. 147 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentarea orală a concluziilor cu privire la constatările din proiectul Raportului de verificare fiscală în cadrul discuţiei finale poate avea loc fie prin prezentarea dumneavoastră la sediul nostru din . . ., fie prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanță care asigură conexiunea audiovideo, în funcție de modalitatea aleasă de dumneavoastră.

În situația în care veți opta pentru realizarea discuţiei finale prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanță, anterior datei programate, se vor stabili detaliile tehnice ale întâlnirii, de comun acord cu reprezentantul desemnat din cadrul organului fiscal.
Pentru solicitarea/comunicarea oricăror informații în legătură cu această solicitare, persoana desemnată care poate fi contactată este doamna/domnul . . . , număr de telefon . . ., adresa de e-mail . . . , camera . . .

Dacă până la data de mai sus nu ați prezentat în scris notificarea privind renunțarea la discuţia finală şi nici nu aţi dat curs niciuneia dintre opţiuni cu privire la modalitatea de realizare a discuţiei finale, vă informăm că următorul termen stabilit pentru discuţia finală este în data de . . .

Vă precizăm că, potrivit prevederilor în vigoare, audierea este considerată îndeplinită în situația în care refuzaţi explicit sau nu v-aţi exercitat dreptul de participare la discuţia finală, printr-una dintre opţiuni, la niciunul din termenele de mai sus stabilite pentru audiere.
Punctul dumneavoastră de vedere față de constatările şi consecinţele fiscale cuprinse în proiectul Raportului de verificare fiscală poate fi transmis prin mijloace electronice de comunicare la distanță (în situația în care sunteți înrolat în SPV), prin e-mail la adresa . . ., prin poștă sau prin depunere la registratura organului fiscal din . . .

Inspectori fiscali,
…………………………..
(numele, prenumele şi semnătura)
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.”

 

Precizări

Înştiinţarea pentru discuţia finală se întocmeşte de către echipa de inspectori fiscali, în două exemplare, la finalizarea verificării situaţiei fiscale personale, din care:

– un exemplar se comunică persoanei fizice, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
– al doilea exemplar se va reţine de echipa de inspectori fiscali şi se va anexa la raportul de verificare a persoanei fizice.

Te-ar mai putea interesa și
Spaniolii de la Duro Felguera au propus Romgaz să predea jumătate din centrala de la Iernut în acest an, jumătate în primăvara lui 2022, și au mai cerut 17 mil. euro. Romgaz a refuzat, deocamdată
Spaniolii de la Duro Felguera au propus Romgaz să predea jumătate din centrala de la Iernut în acest an, jumătate în ...
Duro Felguera, compania spaniolă implicată în proiectul centralei pe gaze de la Iernut, comandat de Romgaz, și care este întârziat, a făcut o ofertă companiei românești: finalizarea în......
Dragnea a fost trimis în judecată într-un nou dosar. Acuzaţiile vizează fapte de corupție legate de vizita la învestirea lui Trump
Dragnea a fost trimis în judecată într-un nou dosar. Acuzaţiile vizează fapte de corupție legate de vizita la învestirea ...
Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale ...
SOCAR a devenit furnizorul Rosneft de combusbili pentru Ucraina și alte țări din Europa de Est
SOCAR a devenit furnizorul Rosneft de combusbili pentru Ucraina și alte țări din Europa de Est
Compania petrolieră azeră de stat SOCAR şi gigantul energetic rus Rosneft au semnat un acord pentru a furniza produse ...
Intesa a acordat companiei de reciclare a aluminiului AS Metal Com un credit de 4 milioane de lei garantat de EximBank
Intesa a acordat companiei de reciclare a aluminiului AS Metal Com un credit de 4 milioane de lei garantat de EximBank
Compania Intesa Sanpaolo Bank, subsidiara din România a Grupului Intesa Sanpaolo, a acordat firmei AS Metal Com SRL o facilitate ...