Studenţii cu probleme de sănătate şi cei din familii cu venituri mici vor primi burse sociale

Statul va acorda burse sociale tinerilor studenţi cu probleme de sănătate şi celor care provin din familii cu venituri reduse. Bursele sociale se pot acorda pe toată durata studiilor, până la absolvire, tinerilor studenţi, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, potrivit unui proiect de act normativ al Ministerului Educaţiei. Bursele sociale se vor acorda începând cu al doilea semestru al acestui an universitar. 
Economica.net - joi, 23 feb. 2017, 22:04
Studenţii cu probleme de sănătate şi cei din familii cu venituri mici vor primi burse sociale

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern, vor primi burse sociale:

  • Studenţii orfani de unul sau ambii părinți, respectiv cei pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. Pentru aceşti studenţi, bursele sociale se acordă şi pe perioada vacanţelor.
  • Studenţii bolnavi TBC care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, și cu orice alte boli cronice pe care Senatele universitare le pot lua în considerare. Pentru studenţii cu una sau mai multe dintre afecţiunile antemenţionate, bursele sociale se acordă şi pe perioada vacanţelor.
  • Studenţii a căror familie nu a realizat în cele trei luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

Sunt eligibili să primească burse sociale studenții din categoriile enumerate mai sus, înmatriculați la studii universitare de licență, și studenții înmatriculați la studii universitare de master, fără taxă, la forma de învățământ cu frecvență.

Pentru acordarea burselor sociale nu sunt prevăzute criterii academice, în afara celui de promovabilitate, se arată în proiectul de act normativ.

Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru studenții proveniți din medii socio-economice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, pentru parcurgerea programelor de studii universitare la care sunt înscriși.

Universităţile au libertatea să decidă cuantumul burselor sociale pe care le acordă studenţilor, dar trebuie să ţină cont că aceste burse trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare ale studenţilor, spun autorii proiectului de act normativ. Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 lei pe lună per student, pe perioada derulării activităţilor didactice. 

Informațiile privind modalitatea de accesare şi acordare a burselor de la bugetul de stat se vor afişa pe pagina web şi la sediul fiecărei universităţi, la începutul anului universitar, precum și în „Ghidul studentului”, după caz.

Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii burselor vor fi publicate pe site-ul și la avizierul fiecărei universități/facultăți, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.

Ce documente trebuie să aducă studenţii pentru a obţine burse sociale

  • înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru.
  • pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
  • copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul.
  • Studenţii care au una sau mai multe dintre problemele de sănătate enumerate mai sus şi care vor să obţină burse sociale vor aduce certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul.

Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și de următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă mai beneficiază de altă categorie de bursă:

  • bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel național. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar;
  • bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național, și constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut.
  • bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se înțelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa de acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

Cuantumul acestor burse este stabilit de Senatul universității, la propunerea Consiliului de Administrație, dar trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Prevederile acestei Hotărâri de Guvern se aplică începând cu semestrul II al anului universitar 2016-2017.

De ce vrea Guvernul să acorde burse sociale

Declarativ, acordarea burselor sociale tinerilor studenţi proveniţi din familii cu venituri mici va contribui la atingerea ţintei asumate în contextul Strategiei Europa 2020, de creştere cu aproape cinci puncte procentuale a ponderii absolvenţilor de învăţământ universitar în totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 ani.

În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau de merit. Destinația fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi schimbată, spun autorii proiectului de Hotărâre de Guvern.
Direcționarea a 30% din fondul total de burse către bursele sociale reprezintă un important pas pentru reducerea inechităților sociale din mediul studențesc, spun autorii actului normativ.
În prezent, conform datelor Ministerului Educaţiei, ponderea fondurilor alocate pentru bursele sociale e de doar 14,66% din fondurile totale alocate universități pentru burse, incluzând aici și subvenția acordată de Minister pentru acordarea burselor.

După intrarea în vigoare a prezentului act normativ, instituțiile de învățământ superior modifică și completează criteriile proprii de acordare a burselor de performanţă sau de merit, pentru stimularea excelenţei, precum şi a burselor sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, în conformitate cu prevederile prezentului act normativ.

Te-ar mai putea interesa și
Tranzacţia de peste 11 milioane de euro prin care ROCA Industry a cumpărat Dial a fost perfectată
Tranzacţia de peste 11 milioane de euro prin care ROCA Industry a cumpărat Dial a fost perfectată
ROCA Industry Holdingrock1, holdingul de materiale de construcţii al ROCA Investments, a perfectat tranzacţia prin care a cumpărat integral societatea Dial, jucător mare pe piaţa produselor din......
COTAR: Ministerul Muncii are de verificat 20.000 de şoferi fără contract de muncă doar în Bucureşti
COTAR: Ministerul Muncii are de verificat 20.000 de şoferi fără contract de muncă doar în Bucureşti
Ministerul Muncii are de verificat 20.000 de şoferi fără contract de muncă doar în Capitală, susţine Confederaţia ...
PepsiCo investește 100 de milioane de dolari în fabrica Star Foods din Popești-Leordeni
PepsiCo investește 100 de milioane de dolari în fabrica Star Foods din Popești-Leordeni
PepsiCo, unul dintre liderii industriei de produse alimentare și băuturi răcoritoare, anunță o investiție în valoare ...
EY România: Este probabil că ANAF va continua acţiunile de informare şi educare în vederea creşterii conformării fiscal voluntare
EY România: Este probabil că ANAF va continua acţiunile de informare şi educare în vederea creşterii conformării fiscal ...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va continua, probabil, acţiunile de informare şi educare în vederea ...