1EUR = 4.8433 RON | Bucureşti 30 º

News

Ajutor de la stat pentru unii părinţi, cuprins între 250 şi 710 lei lunar, ca să plătească bona copilului. Condiţiile sunt însă restrictive

Pe 31 mai 2020 intră în vigoare legea prin care statul acordă unor părinţi ajutor lunar ca să plătească bona copilului. Potrivit actului normativ, părinţii copiilor care au maximum şase ani şi care nu sunt înscrişi la creşă sau grădiniţă pot primi un ajutor de la stat cu care să acopere o parte din remuneraţia bonei. Acest ajutor e cuprins între 250 de lei şi 710 lei pe lună, funcţie de venitul net lunar pe membru de familie care nu trebuie să depăşească 3.500 de lei. Ca să primească acest ajutor, părinţii trebuie să nu aibă datorii la bugetul local. Legea prevede o serie de condiţii care restrâng mult plaja potenţiatilor beneficiari, aşa cum veţi afla în articolul de mai jos. 

Pe 1 aprilie au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 271 Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, precum şi Decretul pentru promulgarea acestui act normativ.

Legea intră în vigoare pe 31 mai.
Economica.net vă spune care sunt cele mai importante prevederi din acest act normativ şi în ce condiţii puteţi primi un ajutor în bani de la stat ca să plătiţi bona copilului.

 

Legea nr. 35 din 2020 stabileşte cadrul legal de acordare a unui ajutor în bani familiilor cu copii de vârstă preşcolară, pentru plata serviciilor oferite de bonă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Poate beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoana care are în întreţinere copii care au cel mult şase ani, are venituri pe membru de familie de maximum 3.500 de lei net lunar şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

 • este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;
 • este reprezentantul legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
 • este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele şase luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Ce spune art. 8, alin. (1) din Legea 416/2001:
La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere şi alte creanțe legale, cu excepţia:

- alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- stimulentului educaţional oferit sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;


- sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar care se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu», cu modificările și completările ulterioare;
veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.


Ajutorul financiar pentru plata bonei se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, astfel:

- pentru venituri nete lunare pe membru de familie de până la 2.100 lei - ajutor financiar în valoare de 710 lei;
- pentru venituri nete lunare pe membru de familie de la 2.101 lei până la 2.500 lei - ajutor de 550 lei;
- pentru venituri nete lunare pe membru de familie de la 2.501 lei până la 3.000 lei - ajutor de 390 lei;
- pentru venituri nete lunare pe membru de familie de la 3.001 lei până la 3.500 lei - ajutor de 250 lei.

Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil care are cel mult şase ani.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, părintele, reprezentantul legal sau cel desemnat să aibă grijă de copil pe perioada absenţei părinţilor trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai jos:

 • e cetăţean român, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • e angajat cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţine venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură, ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată. Atenţie!

Cei care nu obţin venituri dintr-una dintre sursele nominalizate mai sus (în baza unui contract de muncă, activităţi independente, drepturi de autor, etc) pot totuşi beneficia de acest ajutor financiar dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv a municipiului Bucureşti (AJOFM), la data solicitării acestui ajutor financiar, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
 • nu au refuzat cel mult două oferte de muncă din partea AJOFM.

Ajutorul financiar se acordă numai pentru copilul care nu este înscris la creşă/grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă. 

Nu poate beneficia de ajutorul financiar ca să plătească bona persoana care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

 • este asistent maternal profesionist, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • copilul e în plasament, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor, în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • nu şi-a achitat impozitele și taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţine în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege, pe care le-am enumerat mai sus.

Documentele doveditoare sunt:

- copie după documentul de identitate al solicitantului;

- copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

- copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

- adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele şase luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

- copia documentului în baza căruia bona îşi desfăşoară activitatea.
Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza prin:

 • furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale şi care deţine licenţă de funcţionare pentru serviciile de îngrijire și supraveghere a copilului pe timpul zilei prestate de bone, și care a încheiat un contract de prestări de servicii sociale cu reprezentantul legal al copilului
 • desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată, în baza unui contract de prestări de servicii încheiat între bonă şi reprezentantul legal al copilului.

În cazul şomerilor şi celor din evidenţele AJOFM, cererea de ajutor financiar va fi însoţită de copiile documentelor enumerate mai sus, iar în loc de adeverinţă de venit, aceştia vor aduce documentele eliberate de AJOFM care atestă situaţia în care se află.

Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la serviciul public de asistență socială.
Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziția primarului, după verificarea de către serviciul public de asistență socială a îndeplinirii condițiilor de acordare.
Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează de către direcția de asistenţă socială în baza:

 • documentelor depuse de solicitant;
 • informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale;
 • altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul.

În cazul în care condiţiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziţie a primarului.

Părintele are obligația să depună la serviciul public de asistență socială, din şase în şase luni, o declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condițiilor de acordare a ajutorului. Dacă nu depune această declaraţie în maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de şase luni, i se încetează acordarea ajutorului financiar.

Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Când primiţi banii

Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona îşi începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.
Aprobarea sau respingerea dreptului se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.
Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.
Plata ajutorului financiar se realizează, în funcţie de opțiunea beneficiarului, prin mandat poștal sau în cont bancar.

Dreptul la ajutorul financiar pentru plata bonei încetează în următoarele situaţii:

 • la împlinirea de către copil a vârstei de şase ani;
 • a intervenit decesul copilului;
 • copilul intră în sistemul de creşă/grădiniţă;
 • încetează activitatea bonei;
 • schimbarea domiciliului în altă localitate;
 • nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare;
 • beneficiarul ajutorului nu depune, o dată la şase luni, declaraţia pe proprie răspundere referitoare la menţinerea condiţiilor de acordare a acestui ajutor financiar.

Plata acestui ajutor financiar se suspendă dacă intervine una dintre următoarele situaţii:

- se înregistrează trei mandate poștale returnate consecutiv;

- în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la acest ajutor financiar.

 • În acest caz, primarul dispune serviciului public de asistență socială efectuarea de verificări.
 • În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea sau încetarea dreptului.
 • În situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Precizări
Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local, spune actul normativ.

Legea prezentată de Economica.net mai sus intră în vigoare pe 31 mai 2020, adică la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

loading...
Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO