Din martie 2017, pentru cei mai mulţi bugetari, salarizarea se menţine la nivelul lunii februarie – proiect de OUG

Guvernul discută miercuri cu sindicaliştii salarizarea bugetarilor aplicabilă în perioada 1 martie – 31 decembrie 2017. Bugetarii pot conta pe salariile pe care le încasează în prezent încă o lună. Din martie, pentru cei mai mulţi bugetari, Guvernul vrea să menţină până la sfârşitul anului salariile şi sporurile acordate în luna februarie 2017, potrivit proiectului de OUG care se va analiza miercuri în şedinţa Comisiei de dialog social a Ministerului Muncii. Iată integral cum va arăta salarizarea bugetarilor în 2017. 
Economica.net - lun, 23 ian. 2017, 09:11
Din martie 2017, pentru cei mai mulţi bugetari, salarizarea se menţine la nivelul lunii februarie - proiect de OUG

Miercuri, 25 ianuarie, pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei de dialog social a Ministerului Muncii se află un proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului care decide salariile şi sporurile încasate de bugetari din luna martie până la sfârşitul acestui an. 

Legile şi Ordonanţele de guvern în vigoare reglementează salarizarea bugetarilor până la sfârşitul lunii februarie. 

Guvernul vrea ca începând cu 1 martie 2017 drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar să se mențină la nivelul în plată stabilit pentru luna februarie 2017, se arată în proiectul de OUG privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea şi completarea unor acte normativ. 

Salariile stabilite pentru luna februarie 2017 includ majorările salariale aprobate prin Legea nr. 250/2016 pentru personalul din învățământ, sănătate și asistență socială, precum și majorările salariale aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017 pentru personalul din administrația locală și personalul din instituțiile publice de spectacole sau concerte, stipulează proiectul de OUG sus-menţionat.

Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor beneficiază, începând cu luna august, de plata celei de-a doua tranșe de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit proiectului de OUG antemenţionat. 

În perioada 1 martie – 31 decembrie 2016, se suspendă acordare de premii, tichete cadou, tichete de masă, vouchere de vacanță, ajutoare/indemnizații la ieșirea la pensie/trecerea în rezervă. 

Legea 284/2010 se va aplica integral abia de la 1 ianuarie 2018, se mai arată în proiectul de OUG privind salarizarea bugetarilor în 2017. 

Iată pe larg cum arată salarizarea bugetarilor aplicabilă pentru perioada 1 martie – 31 decembrie 2017, potrivit proiectului de OUG:

În perioada 1 martie – 31 decembrie 2017, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară precum și cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice.

Prin excepţie de la prevederile sus-menţionate, începând cu luna august 2017, în soldele de funcţie/salariile de funcţie ale personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.

Până la 31 decembrie 2017, salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate. După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea acestora face potrivit anexei nr. VIII la legea nr. 284/2010 , majorate cu 10%. În situaţia în care, în urma aplicării acestor prevederi, rezultă un salariu de bază mai mic, se menţine în plată cuantumul salariului de bază avut la data expirării contractului colectiv de muncă.  

Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi al celor aflate în coordonarea prim-ministrului şi al celor aflate sub controlul Parlamentului, nou-înfiinţate, beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VIII la legea 284/2016, majorate cu 10%. 

De la 1 martie până la 31 decembrie 2017, salarizarea personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se face la nivelul lunii august 2016, în acord cu prevederile articolului 3³ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metodologia de stabilire a drepturilor de natură salarială

Până la finalul anului 2017, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.

  • Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.

În perioada 1 martie – 31 decembrie 2017, personalul care obţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară.

În perioada 1 martie – 31 decembrie 2016, se suspendă acordare de premii, tichete cadou, tichete de masă, vouchere de vacanță, ajutoare/indemnizații la ieșirea la pensie/trecerea în rezervă;

Legea 284/2010 se va aplica integral abia de la 1 ianuarie 2018.

Consecinţele neadoptării acestor măsuri: deficit bugetar de 9,33% din PIB

Neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse prin prezentul proiect de act normativ ar genera un impact asupra deficitului bugetului general consolidat de 6,37% din PIB în anul 2017, ceea ce presupune un deficit bugetar în 2017 de 9,33% din PIB. În aceste condiții se depășește pragul de 3% din PIB pentru deficitul bugetar prevăzut de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr.13/2008, ceea ce va determina declanșarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG. 

Ce prevede proiectul de OUG privind salarizarea bugetarilor în 2017:

Art.1 – (1) În perioada 1 martie – 31 decembrie 2017, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare lunară precum și cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu luna august 2017, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor beneficiază de prevederile art. 3¹ alin. (6) și (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Prevederile art. 1 alin. – (5), articolele 2 – 4, articolul 5 alin. (2) – (4), articolele 6 – 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie – 31 decembrie 2017.

Art. 2 – Pentru personalul prevăzut la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare precum și modificarea unor acte normative, cuantumul salariului de bază se stabileşte în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, după aplicarea procentelor de majorare prevăzute la alin.(1) şi respectiv alin.(4) ale art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.2/2017.

Art. 3 – (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018.
(2) Prin excepție de la alin. (1), prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aplică de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal plătit din fonduri publice prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 2¹ la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 – Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1), (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii pentru personalul care își desfășoară activitatea în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății precum și în unitățile din rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se acordă prin raportare la salariul de bază, conform prevederilor art. 3^2 alin.(6^3) din OUG nr.57/2015, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 5 – (1) În anul 2017, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
(2) Ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2017, în condiţiile alin. (1).

Art. 6 – (1) Prevederile art. 18 alin. (2), art. 19, art. 21 și art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 se aplică în mod corespunzător și în perioada 1 martie – 31 decembrie 2017.
(2) Începând cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondurile de pensii administrate privat se majorează la 6%.

Te-ar mai putea interesa și
Speedwell, care a cumpărat terenul Griro din Capitală, a renunțat la 10% din oameni. Jan Demeyere, co-fondator: Investitorii îmi spun să uit de București. Avem acum în vizor Brașov, Iași, Constanța
Speedwell, care a cumpărat terenul Griro din Capitală, a renunțat la 10% din oameni. Jan Demeyere, co-fondator: Investitorii ...
Dezvoltatorul Speedwell, care a cumpărat la finele anului trecut terenul Griro din apropierea Gării de Nord, este al doilea investitor care spune public că a concediat 10% din oameni din cauza......
ANPC va propune ANRE introducerea unui sistem de semnalizare a prezenței pe teren a persoanelor care se ocupă de citirea contoarelor
ANPC va propune ANRE introducerea unui sistem de semnalizare a prezenței pe teren a persoanelor care se ocupă de citirea ...
ANPC va propune Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) introducerea unui sistem de semnalizare ...
Gazoductul Baltic Pipe, prin care vor fi livrate Poloniei gaze naturale din Norvegia, a fost inaugurat astăzi
Gazoductul Baltic Pipe, prin care vor fi livrate Poloniei gaze naturale din Norvegia, a fost inaugurat astăzi
Oficiali din Polonia, Norvegia şi Danemarca au participat marţi la inaugurarea unui gazoduct strategic care le va permite ...
Oracle va plăti o amendă de 23 de milioane de dolari Comisiei americane pentru Bursă şi Valori Mobiliare, într-un caz de corupere a unor oficiali străni
Oracle va plăti o amendă de 23 de milioane de dolari Comisiei americane pentru Bursă şi Valori Mobiliare, într-un caz ...
Compania americană de software Oracle va plăti Comisiei pentru Bursă şi Valori Mobiliare din SUA (SEC) 23 de milioane ...