EXCLUSIV A.S.F., arbitrul pensiilor și asigurărilor, se reorganizează subtil în vreme de pandemie: Organism special pentru „consilierii politici”

Din 1 aprilie, consilierii membrilor neexecutivi ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) au un organism propriu. Trecuți până acum pe ștatul de plată al membrilor executivi din Consiliu (președintele, prim-vicepreședintele și vicepreședinții), ei sunt aduși astfel în litera organigramei ASF, printr-o decizie luată în Consiliu, în plină pandemie, și neanunțată în comunicatul de presă ulterior sau în oricare alt mediu public, până la publicarea în Montiorul Oficial. Din noul organism, denumit Corpul Consilierilor în Management Operațional pentru Comisiile Suport, fac parte și consilierii moșteniți de la vechii șefi din ASF și rămași în instituție. Toți acești consilieri încasează în jur de 3000 de euro pe lună, iar în noua formulă veniturile vor crește, mai ales dacă vor ocupa poziții de conducere în structura nou înființată.
Şerban Buşcu - lun, 06 apr. 2020, 18:31
EXCLUSIV A.S.F., arbitrul pensiilor și asigurărilor, se reorganizează subtil în vreme de pandemie: Organism special pentru

Așa cum mai arăta ECONOMICA.NET și cu alte ocazii, mare parte a consilierilor de pe lângă membrii Consiliului ASF au conexiuni politice, fiind mai degrabă impuși în aceste poziții de oamenii influenți care au susținut numirea la ASF a membrilor pe care îi consiliază.

În cazul consilierilor de pe lângă membrii neexecutivi, situația este și mai intresantă, așa cum ne-au explicat mai multe surse chiar din ASF. Cei patru membri neexecutivi nu au alocate, în organigrama instituției, poziții de consilieri personali pentru că nu au cabinete, motiv pentru care aceștia din urmă au fost „înfiați” la cabinetele membrilor executivi, adică președintele (momentan nu există), prim-vicepreședintele și vicepreședinții. Ei se aflau pe ștatul de plată ai executivilor, dar lucrau pentru neexecutivi.

Unul dintre argumentele care au condus la adoptarea regulamentului 4 din 01.04.2020, prin votul a opt din nouă membrii ASF, este tocmai reglementarea acestei situații. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și este semnat de prim-vicepreședintele și președintele interimar al ASF, Doina Dascălu.

” Ei erau consilieri ai membrilor neexecutivi, dar erau plătiți pe cabinetele membrilor executivi. Aceștia din urmă trebuia să îi ponteze, să le facă eveluările și așa mai departe. Ori acest lucru era foarte dificil, având în vedere că nu lucrau împreună, uneori nu se vedeau niciodată. E drept ca acești consilieri oricum nu sunt văzuți mai des de o dată, de două ori pe săptămână în instituție. Poate cu această ocazie, având un organism propriu și atribuții clar trasate, vor munci mai mult”, explică o sursă apropiată situației.

În plus, mai precizează sursele, trebuia găsită o soluție pentru consilierii „foștilor”, adică ai membrilor Consiliului care acum nu mai sunt, oameni ale căror relații politice nu au dispărut odată cu dispariția celui pe care îl consiliau.

Din informațiile #economica, aceste „obligații politice” de pe lângă membrii ASF încasează circa 3000-4000 de euro lunar, însă veniturile lor vor crește după înființarea Corpului Consilierilor, în măsura în care vor ocupa și un post de conducere în această structură.

Sinecură în cel mai bun caz. Formal, consilierii pot „scurtcircuita” relația dintre Consiliu și profesioniștii din ASF și primesc acces la toate documentele din instituție

Potrivit noului regulament, Corpul Consilierilor va gestiona cele patru comisii suport care funcționează pe lângă Consiliul ASF: Comisia de Etică, Comisia de Apel, Comisia de Audit și Comisia de Comunicare și Educație Financiară. Formal, noul regulament conferă acestui organism atribuții (nu și răspunderi) care se intersectează cu cele ale angajaților ASF de pe cele trei sectoare: asigurări, pensii private și piața de capital.

Diferența majoră între acești consilieri și angajații ASF este că aceștia din urmă au susținut examene și au fost obligați să respecte anumite condiții privind experiența și vechimea în posturi de conducere pentru a ajunge în instituție, deși chiar și în aceste cazuri influența politică sau din alte zone de putere nu este redusă la zero. Consilierii sunt angajați discreționar și de multe ori chiar nu au nicio legătură cu specificul ASF ori cu mediul economic sau juridic, în general. Așa cum se poate vedea mai jos, în lista atribuțiilor, Corpul va pute să analizeze anumte spețe, să ceară informații în ASF sau să facă propuneri Consiliului .

” Identifică, din studiul documentelor supuse analizei în şedinţele Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F. sau din subiectele supuse dezbaterii, aspectele care nu sunt fundamentate sau reglementate corespunzător şi formulează observaţii şi propuneri în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare… colaborează cu alte structuri de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea identificăriicelor mai bune soluţii şi măsuri cu privire la problematica, documentele şi materialele supuse analizei, aprobării/informării în şedinţele Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F”, arată atribuțiile prevăzute de noul Regulament.

Mai mult, consilierii primesc, teoretic, acces la tote documentele din ASF.

În practică, afirmă sursele noastre, nu se va însă întâmpla acest lucru, cel puțin nu la început. „Atribuțiile corpului sunt, de fapt, la fel de formale ca și Corpul în sine sau ca sarcinile îndeplinite de consilieri. Nu vor putea nici să ceară informații pe sector, nici să facă propuneri Consililiului. Dacă vor vrea să o facă o vor face obligatoriu prin vicepreședintele care răspunde de respectivul sector. Adică exact cum se întâmplă și acum”, afirmă o sursă din ASF. 

Atribuţiile specifice Corpului consilierilor în management operaţional pentru comisiile suport sunt:

1. analizează şi formulează opinii de specialitate, observaţii şi propuneri fundamentate pe marginea documentelor/notelor întocmite de celelalte structuri organizatorice, supuse analizei, aprobării/informării în şedinţele Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilorsuport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F.;
2. colaborează cu alte structuri de specialitate din cadrul A.S.F. în vederea identificării celor mai bune soluţii şi măsuri cu privire la problematica, documentele şi materialele supuse analizei, aprobării/informării în şedinţele Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F.;
3. întocmeşte analize, situaţii, sinteze şi materiale-suport cu privire la subiectele supuse analizei, aprobării/informării în şedinţele Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilorsuport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F.;
4. identifică, din studiul documentelor supuse analizei în şedinţele Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F. sau din subiectele supuse dezbaterii, aspectele care nu sunt fundamentate sau reglementate corespunzător şi formulează observaţii şi propuneri în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare;
5. întocmeşte documente care angajează activitatea Corpului consilierilor în management operaţional pentru comisiile-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F.: documente de ieşire, documente transmise altor structuri interne (adrese, răspunsuri de solicitare documente şi informaţii, puncte de vedere, note prezentate Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F. sau conducerii A.S.F. privind activitatea structurii din care face parte etc., după caz), conform sarcinilor primite de la şefii ierarhici;
6. asigură secretariatul comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F., împreună cu salariaţii desemnaţi din cadrul structurilor organizatorice implicate;
7. participă, la solicitarea membrilor neexecutivi ai Consiliului A.S.F. şi cu aprobarea expresă a preşedintelui A.S.F., în cadrul unor grupuri de lucru constituite pentru identificarea unor soluţii aferente aspectelor supuse analizei şi aprobării Consiliului
A.S.F. sau cu privire la propunerile de modificare ce vizează legislaţia pieţei financiare nebancare;
8. îndeplineşte cu aprobarea expresă a preşedintelui A.S.F. şi unele atribuţii specifice aferente activităţilor Direcţiei relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, îndeosebi cele aferente Serviciului petiţii, conform solicitărilor exprese ale membrului executiv al Consiliului A.S.F. care coordonează activitatea D.R.P.P.E.F.;
9. participă la solicitarea membrilor neexecutivi ai Consiliului A.S.F., cu aprobarea expresă a preşedintelui A.S.F., la elaborarea şi revizuirea, după caz, a unor proceduri operaţionale sau de sistem specifice Corpului consilierilor în management operaţional
pentru comisiile-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F.;
10. îndeplineşte atribuţiile specificate in hotărâri/decizii ale Consiliului A.S.F. sau în decizii ale preşedintelui A.S.F.;

11. asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice referitoare la aplicarea şi respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), la nivelul structurii organizatorice din care face parte, semnalând preşedintelui Comisiei permanente constituite la nivelul A.S.F. în domeniul G.D.P.R. cazurile de nerespectare a prevederilor legale privind protecţia datelor cu
caracter personal, constatate din studiul documentelor care urmează a fi prezentate spre analiză/aprobare/informare în şedinţele Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F.;
12. urmăreşte şi asigură un flux operaţional optim între structurile organizatorice şi membrii Consiliului A.S.F. al documentelor şi înscrisurilor solicitate privind şedinţele Consiliului A.S.F. şi şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F., respectând prevederile reglementărilor interne în vigoare referitoare la caracterul «RESTRICŢIONAT» al documentelor operaţionale prezentate în cadrul şedinţelor Consiliului A.S.F. şi şedinţele comisiilor-suport;
13. asigură caracterul de confidenţialitate al activităţilor desfăşurate în cadrul Corpului consilierilor în management operaţional pentru comisiile-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F. şi asigură confidenţialitatea cu privire la toate datele şi informaţiile gestionate şi manipulate;
14. transmite spre informare către structurile organizatorice interesate, la solicitarea expresă a membrilor Consiliului A.S.F., unele dispoziţii şi/sau decizii rezultate în urma şedinţelor Consiliului A.S.F. sau, după caz, şi a şedinţelor comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F. ori alte documente operaţionale care rezultă în urma acestor şedinţe şi urmăreşte modul în care sunt duse la îndeplinire aceste dispoziţii, informând membrii Consiliului A.S.F.;
15. arhivează potrivit nomenclatorului arhivistic în baza procedurii de arhivare documentele pe care le gestionează conform atribuţiilor specifice;
16. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de membrii Consiliului A.S.F. şi de către conducerea ierarhică.”

Te-ar mai putea interesa și
Rabla Plus 2021: Persoanele fizice au achiziţionat 1.662 autovehicule noi şi 6 motociclete electrice
Rabla Plus 2021: Persoanele fizice au achiziţionat 1.662 autovehicule noi şi 6 motociclete electrice
Persoanele fizice au achiziţionat 1.662 autovehicule noi, dintre care 981 pur electrice şi 681 electrice hibride, şi 6 motociclete electrice în cadrul Programului Rabla Plus 2021, informează......
Inspecţii inopinate la 12 din cele mai mari edituri din România. Consiliul Concurenței suspectează că acestea au colaborat pentru eliminarea din piață a unui alt jucător
Inspecţii inopinate la 12 din cele mai mari edituri din România. Consiliul Concurenței suspectează că acestea au colaborat ...
12 dintre cele mai mari edituri din piață și Asociația Editurilor din România sunt investigate de către Consiliul Concurenței. ...
Zborul cu balonul în Turcia și curse charter spre Egipt, noutățile Hello Holidays pentru sezonul toamnă-iarnă
Zborul cu balonul în Turcia și curse charter spre Egipt, noutățile Hello Holidays pentru sezonul toamnă-iarnă
Agenția de turism Hello Holidays mizează pentru sezonul de toamnă-iarnă pe destinații precum Turcia și Egipt.
Angajaţii magazinelor Apple vor primi bonusuri de până la 1.000 de dolari
Angajaţii magazinelor Apple vor primi bonusuri de până la 1.000 de dolari
Apple Inc. îşi va recompensa luna viitoare angajaţii din magazine cu bonusuri de până la 1.000 de dolari, o decizie ...