Nereguli pe proiecte de mediu din 11 localități: Corpul de control al premierului sesizează Parchetul

Corpul de control al primului-ministru a sesizat organele de urmărire penală cu privire la posibile fapte de natură penală în legătură cu implementarea proiectelor finanţate din bugetul Fondului pentru mediu, în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi, în 11 localităţi, printre care se află şi municipiul Piatra-Neamţ.
Economica.net - Dum, 04 mai 2014, 08:36
Nereguli pe proiecte de mediu din 11 localități: Corpul de control al premierului sesizează Parchetul

Potrivit unui comunicat al Guvernului remis duminică AGERPRES, Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la autorităţi ale administraţiei publice locale, pe un eşantion constituit din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, oraşul Petrila şi comuna Ilia, judeţul Hunedoara, comunele Dragalina şi Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, comunele Aghireşu şi Mihai Viteazu, judeţul Cluj, comunele Corbii Mari şi Răscăieţi, judeţul Dâmboviţa, comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu şi comuna Lovrin, judeţul Timiş.

Unele autorităţi, din eşantionul menţionat anterior, au beneficiat, pe lângă fonduri alocate din bugetul Fondului pentru mediu şi de finanţări prin Programul de dezvoltare a Infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural şi din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, concluziile privind aceste finanţări făcând obiectul unor note de informare separate.

‘Având în vedere că, în urma desfăşurării acţiunilor de control la cele 11 autorităţi ale administraţiei publice locale, în legătură cu implementarea proiectelor finanţate din bugetul Fondului pentru mediu, în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, au rezultat indicii privind acte şi operaţiuni care pot întruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natură penală (fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declaraţii, uz de fals, înşelăciune, abuz în serviciu contra intereselor publice, neglijenţă în serviciu, deturnare de fonduri), Corpul de control ai primului – ministru, ca organ cu atribuţii de control, a sesizat organele de urmărire penală competente, urmând ca acestea sau, după caz, instanţele de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovăţiei’, se arată în raportul Corpul de control al primului-ministru.

Nota de informare privind concluziile verificărilor efectuate la autorităţi ale administraţiei publice locale în legătură cu implementarea proiectelor finanţate, în perioada 2009 -2012, în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi va fi transmisă, spre informare, Administraţiei Fondului pentru Mediu, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru, Curţii de Conturi a României.

Printre neregulile constatate se numără: obţinerea finanţării nerambursabile de la bugetul Fondului pentru mediu prin folosirea unor înscrisuri care conţineau date necorespunzătoare adevărului; îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu cu ocazia analizării si evaluării cererilor de finanţare nerambursabilă; neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractele de finanţare nerambursabilă de către responsabilii legali ai proiectelor; organizarea cu întârziere fată de prevederile contractului de finanţare nerambursabilă a procedurilor de atribuire a contractului de lucrări, cu efecte asupra termenului de valabilitate a contractului; atribuirea ilegală a contractelor de lucrări privind obiectivele de investiţii finanţate din bugetul Fondului pentru mediu; subcontractarea lucrărilor de către operatorii economici cărora le-au fost atribuite contractele de lucrări, fără înştiinţarea autorităţilor publice locale; executarea lucrărilor fără emiterea unor autorizaţii de construire; decontarea nejustificată şi nelegală a unor cheltuieli referitoare la lucrări neexecutate; schimbarea, fără drept, a destinaţiei fondurilor publice alocate obiectivului de investiţii; disimularea cotei de profit practicate de către executanţii lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii, în scopul decontării profitului din bugetul Fondului pentru mediu, contrar regulilor de acordare a finanţării nerambursabile.

Astfel, în urma verificărilor efectuate la autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Piatra – Neamţ, s-a constatat că, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile din bugetul Fondului pentru mediu, pentru proiectul ‘Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în municipiul Piatra-Neamţ, zona Bd. Dacia, Aleea Viforului şi Aleea Tiparului’, reprezentanţii Primăriei au atestat în cadrul unui înscris, care ulterior a devenit parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nr. 298/25.06.2009, faptul că terenul destinat realizării proiectului, în suprafaţă de 42.045 mp, era compus din parcelele individualizate prin indicarea numerelor cadastrale provizorii atribuite fiecăreia.

Suprafaţa totală stabilită de proiectant (42.045 mp), pe care urma să fie realizat proiectul, preluată în textul unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ nu a corespuns cu totalul suprafeţelor parcelelor indicate ca fiind destinate realizării proiectului de amenajare spaţii verzi, de 30.509 mp.

Raportul indică faptul că autoritatea publică locală nu a identificat în mod exact, prin niciun act administrativ, suprafeţele puse la dispoziţie pentru realizarea proiectului, iar între suprafaţa totală, alocată conform hotărârilor Consiliului Local şi suprafaţa identificată potrivit numerelor cadastrale menţionate în conţinutul anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 439/08.10.2009, s-a constatat o diferenţă de 11.536 mp, diferenţă care a afectat modul de determinare a valorii finanţării nerambursabile acordate din bugetul Fondului pentru mediu.

O altă neregulă constatată se referă la îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu de către reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu cu ocazia analizării si evaluării cererilor de finanţare nerambursabilă.

Astfel, s-a constatat faptul că membrii Comisiei de analiză şi evaluare a cererilor de finanţare din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu au încadrat proiectul într-o altă categorie decât cea corespunzătoare tipului de amenajare propus, respectiv în categoria ‘N-parcuri noi, scuaruri şi aliniamente plantate noi’ pentru care se putea obţine o finanţare de maximum 2.000.000 lei şi nu în categoria ‘R+E – reabilitare şi extindere parcuri, scuaruri şi aliniamente plantate’, pentru care suma maximă ce putea fi acordată era de maximum 1.500.000 lei.

Acest fapt a avut drept consecinţă acordarea, din bugetul Fondului pentru mediu, a unei finanţări suplimentare, nejustificate, în cuantum de 500.000 lei.

De asemenea, membrii Comisiei nu au verificat corectitudinea calculelor aritmetice sau datelor înscrise în documentaţia tehnico-economică referitoare la suprafaţa aleilor bordurate, cheltuielile cu materialul săditor şi ponderea acestora în ansamblul proiectului, fapt ce a determinat acordarea de către comisie a unui punctaj mai mare cu 9 puncte decât cel cuvenit proiectului.

În plus, membrii Comisiei au considerat îndeplinite criteriile de eligibilitate eliminatorii, în condiţiile în care reprezentanţii Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ nu au depus înscrisuri care să ateste regimul juridic şi titularul dreptului de proprietate asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 11.536 mp, destinate realizării proiectului.

În cazul unei evaluări corecte a proiectului ‘Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în municipiul Piatra-Neamţ, zona Bd. Dacia, Aleea Viforului şi Aleea Tiparulu’, punctajul total obţinut ar fi fost de numai 65 de puncte, şi nu de 89 de puncte, situându-se sub minimul necesar acordării finanţării, de 71 de puncte.

Mai mult, pe ultima pagină a ‘Grilei de verificare din punct de vedere tehnico-economic’, completată de reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu, pot fi observate următoarele modificări ale textului: cifrele înscrise în rubrica ‘Punctaj total obţinut’, respectiv ’89’, au fost suprascrise peste alte cifre, ilizibile; iniţial, a fost marcată căsuţa aferentă rubricii ‘Proiect respins’, apoi, aceasta a fost ştearsă.

Ca urmare a exercitării defectuoase a atribuţiilor de serviciu de către reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu, a fost acordată municipiului Piatra-Neamţ, din bugetul Fondului pentru mediu, pentru realizarea proiectului ‘Program de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în municipiul Piatra-Neamţ, zona Bd. Dacia, Aleea Viforului şi Aleea Tiparului’ o finanţare nerambursabilă de 1.848.451 lei.

Corpul de control al primului-ministru mai arată că atribuirea contractului s-a realizat, de către membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ, cu încălcarea normelor legale în domeniul achiziţiilor publice, respectiv fără ca aceştia să verifice îndeplinirea, de către ofertantul declarat câştigător, societatea GARDEN CENTER GRUP SRL, a unei cerinţe obligatorii de calificare prevăzute în fişa de date a achiziţiei, referitoare la dovada deţinerii unei pepiniere de minimum 1 hectar.

În documentaţia de atribuire a fost prevăzută cerinţa ca ofertanţii să facă dovada deţinerii unei pepiniere de minimum 1 hectar, condiţie de natură a restricţiona participarea operatorilor economici la procedura de atribuire şi de a favoriza anumiţi operatori economici.

Reprezentanţii societăţii GARDEN CENTER GRUP SRL au depus, în cadrul ofertei, o adeverinţă emisă de Primăria Oraşului Măgurele, judeţul Ilfov, prin care se atesta că societatea ‘lucrează în arendă suprafaţa de 16,60 ha pe raza oraşului Măgurele, judeţul Ilfov’, specificându-se totodată că ‘suprafaţa de 16,60 ha este cultivată în prezent cu flori, arbuşti şi plante ornamentale’, fără însă a face dovada deţinerii unei pepiniere conform dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv fără a prezenta dovada deţinerii unei autorizaţii legale valide pentru producerea seminţelor şi materialului săditor.

În aceste condiţii, oferta societăţii GARDEN CENTER GRUP SRL trebuia declarată inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) HI b) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu consecinţa respingerii acesteia.

Corpul de control al primului-ministru susţine că reprezentanţii Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ au recepţionat, fără obiecţiuni, lucrările executate de antreprenorul GARDEN CENTER GRUP SRL, cu toate că acestea nu au fost executate în conformitate cu documentaţia tehnică de execuţie.

Totodată, reprezentanţii Primăriei Municipiului Piatra-Neamţ au atestat în conţinutul ‘Procesului – verbal de recepţie calitativă’ nr. 43090/14.11.2011, cu prilejul întocmirii acestuia, aspecte care nu corespund realităţii, constând în aceea că au fost executate lucrări de ‘aşternere pământ vegetal’ şi ‘semănare gazon’ pe suprafaţa de 42.054 mp, deşi, în fapt, acestea au fost executate doar pe o suprafaţă de 37.361,20 mp.

Te-ar mai putea interesa și
Rușii sunt principalii cumpărători de locuințe străini în Turcia
Rușii sunt principalii cumpărători de locuințe străini în Turcia
Vânzările de locuinţe în Turcia au urcat în aprilie cu 38,8%, la 133.058, comparativ cu perioada similară din 2021, arată datele publicate marţi de Institutul de Statistică, ruşii fiind......
Țiriac pregătește noi investiții în imobiliare: sute de apartamente la Timișoara și Brașov: Încă 20 de ani imobiliarele din România pot să fie o investiție promițătoare
Țiriac pregătește noi investiții în imobiliare: sute de apartamente la Timișoara și Brașov: Încă 20 de ani imobiliarele ...
Omul de faceri Ion Țiriac continuă investițiile în imobiliare și plănuiește sute de apartamente pe terenurile pe care ...
Guvernul va adopta mâine ordonanța privind creșterea voluntară, scutită de taxe, a salariului minim cu 200 de lei
Guvernul va adopta mâine ordonanța privind creșterea voluntară, scutită de taxe, a salariului minim cu 200 de lei
Guvernul urmează aprobe în şedinţa de miercuri, printr-o ordonanţă de urgenţă, cadrul legal pentru implementarea ...
Șeful băncii franceze Societe Generale, Frederic Oudea, va pleca la anul din fruntea instituției
Șeful băncii franceze Societe Generale, Frederic Oudea, va pleca la anul din fruntea instituției
Grupul bancar francez Societe Generale a anunţat marţi că Frederic Oudea (foto), directorul său general din 2008, nu ...