Salariile minime în vigoare în 2023 şi facilităţile fiscale aferente fiecăruia

Salariul minim garantat în plată la nivel naţional ajunge la 3.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2023 şi e format din 2.800 de lei brut pentru care se vor plăti impozit şi contribuţii şi din suma de 200 de lei net lunar pentru care nu se plătesc taxe, dar care se ia în calcul la stabilirea punctajului la pensie. Salariul minim din construcţii creşte la 4.000 de lei brut, iar salariul minim din industria alimentară rămâne la 3.000 de lei brut. Unii dintre angajaţii din construcţii şi industria alimentară, cu venituri brute din salariu mai mici sau egale cu 10.000 de lei lunar, vor beneficia de facilităţi fiscale în 2023, care vizează scutirea de la plata impozitului pe venit, de la plata CASS şi reducerea cotei CAS cu 3,75 puncte procentuale, conform Codului fiscal analizat de Economica.net.
Cristina Şomănescu - lun, 19 dec. 2022, 22:19
Salariile minime în vigoare în 2023 şi facilităţile fiscale aferente fiecăruia

Salariul minim brut garantat în plată va fi de 3.000 de lei lunar pentru normă întreagă în anul 2023, potrivit HG 1.447 din 2022, publicată în Monitorul Oficial din 9 decembrie.

Din această valoare de 3.000 de lei brut, firmele vor plăti impozit pe venit şi contribuţii sociale (CAS şi CASS) aferente sumei de 2.800 de lei brut lunar.
În afară de suma de 2.800 de lei brut, angajaţii încadraţi cu salariul minim vor primi obligatoriu 200 de lei net lunar, bani pentru care nu se vor plăti impozit, CAS şi CASS, după cum Economica.net a anunţat încă din 8 decembrie.
Amintim că suma de 200 de lei net, pe care o vor primi angajaţii plătiţi cu salariul minim în anul 2023, se ia în calcul la stabilirea punctajului lunar la pensie, cu toate aceasta nu se cuprinde în baza de calcul pentru CAS, potrivit OUG 168 din 2022, oficializată prin publicarea în Monitorul Oficial la 9 decembrie.

Temei juridic – OUG 168 din 2022

Nivelul salarial pentru care angajatorii vor plăti contribuţii sociale (CAS şi CASS) angajaţilor încadraţi cu salariul minim pentru normă întreagă în 2023 este de 2.800 de lei brut (3.000 de lei brut – salariul minim brut în anul 2023 – minus 200 de lei, sumă care nu se cuprinde în baza de calcul pentru CAS şi CASS).

Pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru care se aplică CAS şi CASS se diminuează cu suma de 200 lei lunar, reiese din OUG 168/2022, consultată de Economica.net.

 • Prin derogare de la prevederile art. 146 alin. (5^6) și ale art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6) – (5^9) și ale art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar, se arată în OUG 168, consultată de Economica.net.

Prin derogare de la prevederile articolului 96 alineatul (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, la calculul punctajului lunar se utilizează suma de 200 lei pe lună, prevăzută la articolul XXXVII din ordonanţa de urgenţă 168, care nu se cuprinde în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii, conform OUG 168/2022, analizată de Economica.net.

200 de lei, sumă netă de bani primită de angajaţii remuneraţi cu salariul minim pentru normă întreagă de la 1 ianuarie 2023.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei pe lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
⦁ a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă fără a include sporuri şi alte adaosuri este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
⦁ b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract individual de muncă pentru aceeași lună nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv, se arată la articolul XXXVII din OUG 168/2022, consultată de Economica.net.
(2) Condiția prevăzută la alineatul (1) litera a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței de urgență a guvernului 168/2022 și 31 decembrie 2023 este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.

Prevederile de mai sus privind acordarea sumei de 200 de lei se aplică şi:

⦁ salariaților care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și care nu beneficiază de facilitățile fiscale;
⦁ veniturior din salarii şi asimilate salariilor obținute în baza unui raport de serviciu.

Salariul minim din construcţii în 2023: 4.000 de lei brut lunar pentru normă întreagă.

Salariul minim din construcţii va fi de 4.000 de lei brut pentru normă întreagă de la 1 ianuarie 2023, în acord cu dispoziţiile OUG nr. 168 din 2022, consultată de Economica.net.

Temei juridic – articolul XLI din OUG 168/2022:

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023 pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru normă întreagă.
(2) În perioada 1 ianuarie 2023—31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru.
(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică numai domeniilor de activitate prevăzute la articolul 60 punctul 5 din Codul fiscal.

Salariul minim de 4.000 de lei brut lunar în anul 2023, precum şi facilităţile fiscale din domeniul construcţiilor (scutirea de la plata impozitului pe venit, reducerea cotei CAS şi exceptarea de la plata CASS) se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii prevăzute de Codul fiscal:

a) angajatorii desfășoară activități în sectorul construcții care cuprind:
(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

 • 2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
  2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
  2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
  2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
  2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
  2363 – Fabricarea betonului;
  2364 – Fabricarea mortarului;
  2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
  2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
  2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
  1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
  2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
  2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
  0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
  0812 – Extracția pietrișului și nisipului;
  2351 – Fabricarea cimentului;
  2352 – Fabricarea varului și ipsosului;
  2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

(iii) 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile prevăzute la litera a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală determinată potrivit prevederilor literei b^1). Pentru angajatorii nou-înfiinţaţi, respectiv înregistraţi la registrul comerţului/înregistraţi fiscal în cursul anului, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea de impozit pe venit, iar pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea de la plata impozitului pe venit. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor prevăzute la litera a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată.

b^1) pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea de construcții desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde veniturile din întreaga activitate desfășurată pe teritoriul României. Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată efectiv în România în scopul realizării de produse și prestări de servicii, se arată în Legea 370/2022, consultată de Economica.net.

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alineatele (1)—(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea de impozit pe venit sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă pe zi de minimum 4.000 lei lunar.
Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la articolul 76 alineatele (1)—(3), realizate de persoanele fizice.
Partea din venitul brut lunar care depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale, spune forma actualizată a literei c) a punctului 5 din articolul 60 al Codului fiscal, modificat prin OUG 168 din 2022, analizată de Economica.net.

S-a menţinut reducerea cotei CAS cu 3,75 de puncte procentuale pentru unii dintre angajaţii din construcţii.

Temei juridic – articolul 138Ʌ1 din Codul fiscal: prevederi speciale pentru domeniul construcţiilor

(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la articolul 60 punctul 5, cota contribuției de asigurări sociale de 25% se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

(2) Persoanele prevăzute la alineatul (1) care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contribuții în limita cotei prevăzute la alineatul (1).

Unii dintre angajaţii din construcţii sunt în continuare exceptaţi de la plata CASS.

Temei juridic – articolul 154 din Codul fiscal

Persoanele fizice sunt asigurate fără plata CASS pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la articolului 60 punctul 5. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv, spune alineatul (1) litera r) a articolului 154 din Codul fiscal, actualizat prin OG 16/2022, analizată de Economica.net.

Salariul minim din domeniul alimentar rămâne la nivelul de 3.000 de lei brut în 2023.

Facilităţile fiscale din sectorul agricol-alimentar (scutirea de la plata impozitului pe venit, reducerea CAS cu 3,75 pp şi exceptarea de la plata CASS) se aplică angajaţilor firmelor care îndeplinesc cumulativ condiţiile:

a) angajatorii desfăşoară pe teritoriul României activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:

 • 1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
  011 – Cultivarea plantelor nepermanente;
  012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;
  013 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
  014 – Creşterea animalelor;
  015 – Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);
  016 – Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;
  2. cod CAEN 10: Industria alimentară;

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile prevăzute la litera a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiți/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului și data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract, comandă sau alte documente specifice sectorului agricol și industriei alimentare și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată;

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la articolul 76 alineatele (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea de la plata impozitului pe venit, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă pe zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la articolul 76 alineatele (1) – (3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar care depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale, potrivit OG 16 din 2022, consultată de Economica.net.

Cota CAS redusă cu 3,75 puncte procentuale pentru unii dintre angajaţii din sectorul agricol şi industria alimentară

Temei juridic – articolul 138^2, alineatul (1) din Codul fiscal modificat prin OG 16 din 2022:

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute la articolul 60 punctul 7, cota contribuției de asigurări sociale se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

Unii dintre salariaţii din industria alimentară, asiguraţi la sănătate fără plata CASS

Sunt asigurate fără plata CASS persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și din industria alimentară și care se încadrează în condițiile prevăzute la articolul 60 punctul 7 din Codul fiscal, enumerate de Economica.net mai sus. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv, conform OG 16 din 2022 consultată de Economica.net.

Te-ar mai putea interesa și
Dezvoltatorul imobiliar Mitiska REIM a obținut un credit de 19 milioane de euro, pentru construirea unui parc de retail în Pitești
Dezvoltatorul imobiliar Mitiska REIM a obținut un credit de 19 milioane de euro, pentru construirea unui parc de retail ...
Dezvoltatorul imobiliar Mitiska REIM a obținut un credit în valoare de 19.000.000 de euro de la Erste Group Bank AG, în care Banca Comercială Română S.A. a acționat în calitate de agent de......
Pachetul salarial de 56 mld. USD pentru Elon Musk, aprobat de acționari, dar încă în cumpănă
Pachetul salarial de 56 mld. USD pentru Elon Musk, aprobat de acționari, dar încă în cumpănă
Acționarii Tesla au aprobat după intense dispute, conform lui Elon Musk, pachetul său salarial de 56 de miliarde de dolari. ...
Departamentul Muncii al SUA a înregistrat în iunie cea mai mare creștere a numărului de cereri de ajutor de șomaj începând din august 2023
Departamentul Muncii al SUA a înregistrat în iunie cea mai mare creștere a numărului de cereri de ajutor de șomaj începând ...
Numărul americanilor care au depus săptămâna trecută cereri pentru alocaţii de şomaj a înregistrat cea mai mare creştere ...
Șeful Samsung Jay Y. Lee dorește să extindă coperarea cu Meta, Qualcomm și Amazon
Șeful Samsung Jay Y. Lee dorește să extindă coperarea cu Meta, Qualcomm și Amazon
Preşedintele Samsung Electronics, Jay Y. Lee, s-a întâlnit cu şefii Meta, Mark Zuckerberg, Qualcomm, Cristiano Amon şi ...