1EUR = 4.8288 RON | Bucureşti 17 º

News

Schimbări majore pentru pacienţi şi medici pe perioada stării de urgenţă. Cum se modifică valabilitatea biletelor de trimitere şi consultaţiile

Medicii de familie vor putea acorda consultaţii la distanţă pacienţilor suspecţi de infecţia cu noul coronavirus pe perioada stării de urgenţă; medicii de familie și medicii de specialitate din specialităţile clinice, aflaţi în contract cu Casele de Asigurări de Sănătate, vor putea prescrie medicamente și în situaţia în care pacientul cu boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet, iar obligativitatea utilizării cardului național de sănătate se suspendă pe timpul stării de urgenţă, se arată într-un proiect de act normativ al CNAS, analizat de Economica.net.

Schimbări importante pentru medicii de familie şi pentru pacienţi pe perioada stării de urgenţă, prevăzute într-un proiect de Hotărâre pus în transparenţă decizională luni, 23 martie, de CNAS. 

  • Este vorba despre proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, prelungirea și prorogarea unor termene, și pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României. 

Pe perioada stării de urgență, în asistenţa medicală primară se instituie consultaţia la distanţă pentru afecţiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestări clinice sugestive pentru infecția cu noul coronavirus, care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare. Medicul de familie va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și în registrul de consultații, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Dacă în urma consultației la distanță, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat să organizeze acordarea consultației în condiții de siguranță epidemiologică, se arată în proiectul de Hotărâre.

Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate, precum și obligativitatea transmiterii în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) a serviciilor medicale și a serviciilor de îngrijiri la domiciliu înregistrate off-line, precum și a dispozitivelor medicale eliberate off-line, în maximum trei zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora.

Medicii de familie și medicii de specialitate din specialităţile clinice, aflaţi în relaţie contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate, pot prescrie medicamente cu și fără contribuție personală și în situația în care pacientul cu o boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet. Prescripția electronică online, emisă în aceste condiții, va fi transmisă pacientului prin mijloace de comunicare electronică, se mai arată în proiectul de Hotărâre antemenţionat.

Atenţie! Aceste prevederi sunt cuprinse într-un proiect de act normativ, pus în transparenţă decizională de CNAS, prin urmare nu au intrat încă în vigoare. Pentru a intra în vigoare actul normativ trebuie mai întâi să fie publicat în Monitorul Oficial. 

 

Economica.net vă prezintă, pe larg, lista schimbărilor care se vor face în medicina de familie şi în spitale pe perioada stării de urgenţă, conform proiectului de Hotărâre pus luni, 23 martie, în dezbatere publică de CNAS.

 

Ce se schimbă pentru pacienţi la medicul de familie şi la medicul specialist în plină epidemie de COVID-19. Iată măsurile propuse în proiectul de Hotărâre al CNAS:

- serviciile medicale și medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul și tratarea cazurilor cu boala COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență și se suportă din bugetul Ministerului Sănătății și bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate, după caz;

- termenul de valabilitate de la data prescrierii biletelor de trimitere pentru specialități clinice și a biletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, aflate în termen de valabilitate în perioada stării de urgență, precum și a biletelor de trimitere care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență, precum și a celor emise pe perioada stării de urgență, se prelungește cu 90 de zile;

- perioada de valabilitate a prescripţiei medicale pentru dispozitive medicale și tehnologii şi dispozitive asistive - până când aceasta poate fi depusă/transmisă la casa de asigurări de sănătate se prelungește cu 90 de zile;

- termenul de valabilitate pentru deciziile aflate în termen de valabilitate în perioada stării de urgență, a deciziilor care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență, precum și a celor emise pe perioada stării de urgență, se prelungește cu 90 de zile. Fac excepție deciziile de aprobare dispozitive medicale emise pentru 12 luni consecutive, pentru care termenul de valabilitate al deciziei se prelungește cu 90 de zile –pentru deciziile care pe perioada stării de urgență își pierd valabilitatea sau care mai sunt în termen de valabilitate 3 luni de la data declarării stării de urgență.

- termenul de valabilitate al deciziei de aprobare pentru efectuarea investigației PET-CT, pentru deciziile aflate în termen de valabilitate în perioada stării de urgență, a deciziilor care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență, precum și a celor emise pe perioada stării de urgență, se prelungește până la 90 de zile.

- pentru situațiile care necesită prezentarea de documente Casei de Asigurări de Sănătate de către asigurat sau de către un membru al familiei/reprezentant al asiguratului, documentele pot fi transmise Casei de Asigurări prin mijloace electronice de comunicare sau pot fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepția reprezentanților legali ai furnizorilor și a persoanelor care desfășoară activitate la nivelul acestora. Mijloace electronice de comunicare se pot folosi și pentru transmiterea de către Casele de Asigurări de Sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraților;


- s-a exceptat prezentarea cardului național de sănătate şi a adeverinţei de asigurat (în cazul celor care nu au card) pentru acordarea serviciilor medicale, îngrijirilor la domiciliu, medicamentelor, materialelor sanitare și dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive;

- pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescriptie medicală în continuare, fără să mai fie necesară o noua reevaluare a medicului specialist, respectiv fără să mai fie necesară înnoirea scrisorii medicale iniţiale.

- medicii de familie și medicii de specialitate din specialităţile clinice, aflaţi în relaţie contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate, pot prescrie medicamente cu și fără contribuție personală și în situația în care pacientul cu o boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet. Prescripția electronică online emisă în aceste condiții poate fi transmisă pacientului și prin mijloace de comunicare electronică.

- pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente aprobata prin Hotărarea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, medicul de familie poate iniţia tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emisă de medicul din ambulatoriul de specialitate /spital;

- pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă pentru care medicamentele sunt prescrise de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în H.G. nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare și în Ordinul nr. 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum şi cost- volum-rezultat care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie poate emite prescripție medicală pentru aceste medicamente în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului - scrisoare medicală şi/sau a confirmării înregistrarii formularului specific de prescriere. Fac exceptie de la prevederile antemenţionate medicamentele utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate publică și curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi.

Formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară ale medicamentelor prescrise de medicul de specialitate, utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate publică și curative - cu exceptia Programului naţional de sanatate mintală - care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, pot fi eliberate și unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare.

Materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului national de diabet zaharat şi Programului naţional de tratament pentru boli rare – epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare, pot fi eliberate si unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului dacă unitatea sanitară are aceasta posibilitate.

Pentru medicamentele fără interferon care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat, prescrierea se face astfel:

a. pentru pacienţii care au domiciliul în judeţul în care se derulează contractele cost volum rezultat, în situația în care medicul de specialitate nu poate, din motive obiective, să emită prescripția medicală, prescrierea medicamentelor se poate face şi de către medicul de familie pe lista căruia este înscris pacientul, în baza scrisorii medicale si/sau a confirmării înregistrarii formularului specific de prescriere.

b. Pentru pacienţii care au domiciliul într-un judeţ în care nu se derulează contractele cost-volum-rezultat, prescrierea medicamentelor se face astfel:

b1. Pentru pacientul adult prescrierea se face în continuare doar de medicul de specialitate gastroenterologie sau boli infecțioase aflat în relație contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul nr.1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

b2. Pentru pacientul adolescent cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani, prescrierea se face în continuare doar de medicul de specialitate pediatrie cu supraspecializare, competenţă, atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii de specialitate gastroenterologie pediatrică și medicii de specialitate boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu Casele de Asigurări de Sănătate prevăzute în protocolul terapeutic aprobat prin Ordinul nr.1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

- pentru pacienții cu boli cronice aflați în tratament cu medicamente notate cu (**), (**1) si (**1Ω) în Lista de medicamente aprobată prin HG nr 720/2008 cu modificările si completările ulterioare, pentru care, în scopul continuării tratamentului specific sunt necesare evaluări medicale periodice, iar evaluările sunt programate în perioada stării de urgență, aceste medicamente pot fi prescrise în continuare în baza ultimei evaluări medicale care își prelungește valabilitatea pentru încă trei luni.

 

Ce se schimbă pentru medicii de familie, medicii specialişti şi pentru spitale pe perioada stării de urgenţă. Iată ce prevede proiectul de HG:

Măsuri pentru furnizorii de servicii medicale (medici de familie, medici specialişti, dar nu numai):

- pentru asigurarea managementului pacienților simptomatici de către medicii de familie, pe perioada stării de urgență, în asistenţa medicală primară se instituie consultaţia la distanţă pentru afecţiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestări clinice sugestive pentru infecția cu noul coronavirus, care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de opt consultaţii pe oră. Medicul de familie va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și registrul de consultații, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Dacă în urma consultației la distanță, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat să organizeze acordarea consultației în condiții de siguranță epidemiologică.

- documentele eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă, care se solicită de Casele de Asigurări de Sănătate la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, și care expiră pe perioada stării de urgență, își mențin valabilitatea;

- nu mai este necesară transmiterea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS) a serviciilor medicale și a servicilor de îngrijiri la domiciliu înregistrate off-line, precum și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, eliberate off-line, în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora;


- numărul maxim de consultații acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice va fi de maxim opt consultații pe oră per medic (faţă de patru consultații/oră), pentru perioada pentru care este instituită starea de urgență, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie a două consultații/lună/pacient cu boli cronice;


- pentru unitățile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă și care fac obiectul strategiei de combatere a epidemiei cu coronavirus în România:

  • suma contractată pentru luna martie 2020 poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile estimate, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate; reglementarea este aplicabilă și pentru luna aprilie pentru care este instituită starea de urgență;
  • sumele decontate pentru activitatea desfășurată în luna martie 2020, din bugetul FNUASS, se realizează la nivelul valorii de contract sau la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate dacă nivelul cheltuielilor efectiv realizate este mai mare decât valoarea de contract, după încheierea lunii; reglementarea este aplicabilă și pentru luna aprilie pentru care este instituită starea de urgență

- pentru secțiile/compartimentele de acuți din unitățile sanitare cu paturi aflate în relaţie contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate, altele decât cele care pun în aplicare strategia de combatere a epidemiei cu coronavirus în România:

  • suma contractată pentru luna martie 2020 poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile estimate aferente activității desfășurate în aceste structuri, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate; reglementarea este aplicabilă și pentru luna aprilie pentru care este instituită starea de urgență;
  • sumele decontate pentru activitatea desfășurată în luna martie 2020, din bugetul FNUASS, pentru secțiile/compartimentele de acuți, se realizează la nivelul valorii de contract sau la nivelul activității realizate, în condițiile în care aceasta depășește nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii; reglementarea este aplicabilă și pentru luna aprilie pentru care este instituită starea de urgență;

- pentru sanatorii/secții sanatoriale din spitale, inclusiv cele balneare, aflate în relaţie contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate sumele decontate pentru activitatea desfășurată în luna martie 2020, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se realizează la nivelul valorii de contract, indiferent de numărul de zile de spitalizare realizat.

- pentru perioada în care este instituită starea de urgență aferentă lunii aprilie, pentru sanatoriile balneare precum și secțiile sanatoriale balneare din spitale, cu activitate suspendată în condițiile Ordonanței militare nr.1/2020, se aplică prevederile legale în vigoare privind suspendarea activității;

Această reglementare se aplică și pentru sanatoriile/secțiile sanatoriale din spitale, altele decât cele balneare, în situația în care nu se desfășoară activitate în această perioadă.

- pentru sanatoriile/secțiile sanatoriale din spitale, altele decât cele balneare, care desfășoară activitate în perioada aferentă lunii aprilie pentru care este instituită starea de urgență - se încheie contracte cu Casele de Asigurări de Sănătate pentru activitatea desfășurată conform reglementărilor legale în vigoare, iar decontarea se face la nivelul valorii de contract, indiferent de numărul de zile de spitalizare realizat.


- pentru serviciile acordate în regim de spitalizare de zi și pentru secțiile/compartimentele de cronici, sumele decontate pentru activitatea desfășurată în luna martie 2020, din bugetul FNUASS, se realizează la nivelul valorii de contract, indiferent de numărul de cazuri/servicii/zile de spitalizare realizate;

Reglementarea este aplicabilă și pentru luna aprilie pentru care este instituită starea de urgență;


- pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice din ambulatoriul de specialitate, sumele contractate de Casele de Asigurări de Sănătate cu aceștia pe perioada stării de urgență se pot suplimenta pentru investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu Covid-19 după externarea din spital - pentru care furnizorii vor ține evidențe distincte, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

Biletele de trimitere pentru efectuarea investigațiilor medicale paraclinice necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu Covid-19, după externare din spital, în regim ambulatoriu, vor avea evidențiat faptul că investigațiile sunt recomandate pentru ”monitorizare pacient Covid-19”.


- pentru unitățile specializate care furnizează consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate, pe perioada pentru care este instituită starea de urgență, Casele de Asigurări decontează serviciile acordate la nivelul realizat, în condițiile în care acestea depășesc nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.


- furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu și fără contribuție personală și de dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, inclusiv cei care derulează programe naționale cu scop curativ, care pe perioada stării de urgență își suspendă activitatea pentru care are încheiat contract, anunță Casele de Asigurări de Sănătate cu privire la această situație. Casele de Asigurări de Sănătate vor suspenda contractele, relațiile contractuale putând fi reluate la solicitarea furnizorilor după încetarea stării de urgență.

- de asemenea, conform prevederilor art. 23 din anexa nr. 2 Decretul nr. 195/2020 pentru instituirea stării de urgență pe teritoriul României s-a creat baza legislativă ca pentru unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică sumele angajate să nu fie limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020, finanțarea urmând să se realizeze la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, pentru care unitățile vor depune documente justificative. În cazul unităților de specialitate care realizează activități în cadrul programelor naționale de sănătate publică în baza relațiilor contractuale încheiate cu Direcțiile de Sănătate Publică, finanțarea cheltuielilor înregistrate peste valoarea de contract se realizează în condițiile încheierii unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii;

- organizarea de către unitățile de specialitate care implementează Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare a unor evidențe distincte a sumelor alocate în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare pentru testarea RT-PCR necesară diagnosticului de Sindrom respirator sever acut determinat de noul coronavirus (COVID 19);


- pentru unitățile de specialitate care implementează programe de sănătate curative, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020. Sumele contractate pentru luna martie 2020 pot fi suplimentate la solicitarea unităților de specialitate, pe baza documentelor justificative, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate.

 Precizări

Prin reglementările proiectului de hotărâre sunt puse în aplicare dispozițiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum și o serie de măsuri care au în vedere limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2.
Concret, proiectul de Hotărâre prevede:

1. Prelungirea aplicabilității unor acte normative, respectiv:
- H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările ulterioare,
- H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare, până la data de 14 aprilie 2020.

2. Prorogarea termenului de 31 martie 2020 prevăzut de H.G. nr. 140/2018, cu modificările ulterioare, în forma actuală pentru aplicarea unor reglementări, până la data de 14 aprilie 2020. Astfel, până la data de 14 aprilie 2020, asiguratul are posibilitatea de a se prezenta la furnizorii de medicamente și de investigații paraclinice care sunt în relație contractuală cu aceeași Casă de Asigurări de Sănătate cu care este și medicul prescriptor, pentru a fi asigurat un acces neîntrerupt al asiguraților la medicamente și investigații medicale paraclinice necesare.

3. Prin reglementările art. 3 din proiectul de hotărâre se asigură cadrul legal pentru decontarea serviciilor medicale, medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale, dispozitivelor și tehnologiilor asistive, inclusiv a celor care fac obiectul programelor naționale de sănătate curative, contractate pentru perioda 1 -14 aprilie 2020, precum și pentru finanțarea cheltuielilor efectuate de unitățile de specialitate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică din bugetul alocat cu acestă destinație, în cadrul bugetului Ministerului Sănătății.

Notă

Economica.net iterează că aceste prevederi sunt cuprinse într-un proiect de act normativ, pus în transparenţă decizională de CNAS, prin urmare nu au intrat încă în vigoare. Pentru a intra în vigoare actul normativ trebuie mai întâi să fie publicat în Monitorul Oficial. 

Loading...

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO