Statutul care reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor, pentru prima dată după 1990, noutatea acestui an şcolar

Una dintre noutăţile anului şcolar care începe luni este Statutul Elevilor, act care reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor, fiind primul de acest tip elaborat după 1990. Drepturile elevilor sunt structurate în cinci categorii, iar documentul prevede, deopotrivă, îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor statutului sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare, scrie News.ro.
Economica.net - lun, 12 sept. 2016, 04:48
Statutul care reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor, pentru prima dată după 1990, noutatea acestui an şcolar

Prin acest statut, elevii au dreptul la o educaţie de calitate, într-un mediu care sprijină libertatea de expresie, trebuie să stea cel mult şapte ore pe zi la şcoală, să primească rezultatele evaluărilor scrise în maximum 15 zile lucrătoare şi să fie informaţi despre notele consemnate în catalog înaintea încheierii situaţiei şcolare. De asemenea, elevii au acces în şcoală, în timpul programului, fără limitări din partea conducerii precum condiţionalitatea de a avea uniformă.

Drepturi

Potrivit Statutului, drepturile elevilor sunt structurate în cinci categorii: drepturi educaţionale, drepturi de asociere şi exprimare, drepturi sociale, recompense şi alte drepturi.

Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii, au dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele de igienă şcolară de protecţia muncii, de protecţie civilă şi paza contra incendiilor. Ei au dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertarea de expresie, dar aceasta nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară şi nici dreptul la propria imagine.

Elevii au dreptul să participe, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar. De asemenea, elevii au dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile, iar elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova doi ani de studii într-un an şcolar.

Conducerea şcolii şi cadrele didactice nu pot confisca bunuri ale elevilor dacă acestea nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ. De asemenea, elevii au acces în şcoală, în timpul programului, fără limitări din partea conducerii precum condiţionalitatea de a avea uniformă.

Elevii care timp de cel puţin patru săptămâni nu pot participa la cursuri, din cauza unei dizabilităţi sau a unor boli cronice, au dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi de asistenţă medicală.

Alte drepturi ale elevilor consemnate în noul Statut sunt: dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea; dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului didactic sau administrativ; dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica materialele. Este interzisă însă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii.

Elevii din ciclul liceal au dreptul la protest, în afara orelor de curs, activităţi care pot fi susţinute în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu avizul Consiliului de Administraţie. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise oficiale ale organizatorilor sau ale părinţilor ori susţinătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor şi a bunurilor.

De asemenea, elevii au dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

În categoria drepturilor sociale de care pot beneficia elevii intră: tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic; decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu; decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă; burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi ajutoare sociale şi financiare în diverse forme; subvenţie acordată de stat pentru suportarea costurilor aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate – “bani de liceu”, respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional – „bursa profesională”.

În noul Statut se mai prevede că elevii au tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice şi pot beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară sau iarnă.

Obligaţii

Elevii care au comportamente jignitoare, de intimidare şi discriminare şi se manifestă violent în limbaj şi comportament faţă de colegi şi profesori sau incită la acte de violenţă în şcoală sau în afara ei vor fi sancţionaţi. Fiecare elev răspunde doar pentru propriile fapte, sancţiunile nu pot fi colective, iar mustrarea în faţa colectivului sau a şcolii este interzisă, potrivit Statutului elevului.

Conform documentului, elevii au obligaţia să frecventeze toate orele de curs şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să respecte regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ, să respecte curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul şcolar, să folosească manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună, la sfârşitul anului şcolar, să păstreze integritatea şi buna funcţionare a bazei material. În cazul în care un elev produce prejudicii bazei materiale, acesta va suporta contravaloarea, în urma constatării culpei individuale, şi nu colective.

Prin noul Statut, le este interzis elevilor să folosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor. Excepţie fac doar situaţiile în care, cu acordul cadrului didactic, telefoanele mobile sunt folosite în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă.

Elevilor le este interzis să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă, să aibă comportamente jignitoare, de intimidare şi de discriminare, să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ, să folosească limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar.

În timpul programului şcolar, elevii nu pot părăsi perimetrul şcolii şi le este interzis să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei.

De asemenea, elevilor le este interzis să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole şi orice alte documente din această categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ, să introducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică.

Documentul mai prevede că sunt interzise blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ, deţinerea sau consumul în şcoală de droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice, participarea la jocuri de noroc, introducerea şi folosirea oricărui tip de arme, de produse pirotehnice, muniţie, petarde, pocnitori, spray-uri lacrimogene sau paralizante.

Elevii nu pot aduce în şcoală materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic.

Elevii care încalcă aceste reguli pot fi sancţionaţi doar dacă faptele s-au petrecut în şcoală. Sancţiunile care pot fi aplicate elevilor sunt: observaţie individuală; mustrare scrisă; retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale “Bani de liceu”, a bursei profesionale; mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; preavizul de exmatriculare şi exmatricularea.

Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru elevii minori. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, în funcţie de fiecare caz.

Mustrarea elevilor în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context, la fel şi orice formă de agresiune fizică. Unitatea de învăţământ preuniversitar sau cadrele didactice nu pot să aplice sancţiuni colective. Orice elev poate fi sancţionat numai pentru propria culpă.

Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Măsura trebuie insoţită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul, institutorul, profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.

Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul, institutorul, profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui ori tutorelui, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului şi poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar.

Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător, institutor, profesorul pentru învăţământul primar, profesorul diriginte, director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta are capacitate de exerciţiu. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol, putând fi însoţită de scăderea notei la purtare, validată în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină sau modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar, putând fi însoţită de scăderea notei la purtare, care se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. Exmatricularea poate fi: cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu; fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp. Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ.

Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave prevăzute de Statututul elevului sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, ori apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu sau modul, cumulate pe un an şcolar. Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei şi se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului Educaţiei, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul matricol şi se comunică de către Ministerul Educaţiei, în scris, elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

După opt săptămâni sau la încheierea semestrului ori a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin opt săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se anulează. Anularea prevederii referitoare la scăderea notei la purtare se aprobă de autoritatea care a aplicat sancţiunea.

Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

Elevii care au deteriorate sau sustras bunuri din şcoală sunt obligaţi să acopere toate cheltuielile pentru lucrările de reparaţii sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea acestora.

În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

Elevii sancţionaţi sau părinţii acestora pot face contestaţie la Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de cinci zile de la aplicarea sancţiunii. Contestaţia se soluţionează în 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unitaţii de învăţământ sau a domiciliului petentului.

Te-ar mai putea interesa și
Armata ucraineană a câștigat controlul asupra unei porțiuni de frontiera cu Rusia, în regiunea Harkov
Armata ucraineană a câștigat controlul asupra unei porțiuni de frontiera cu Rusia, în regiunea Harkov
Forţele ucrainene au respins trupele ruse şi au recâştigat controlul asupra unei porţiuni din frontiera cu Rusia, în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, au anunţat luni autorităţile de......
Eurostat: Deficitul balanței comerciale a Uniunii Europene în martie 2022 a fost de 27,7 miliarde de euro
Eurostat: Deficitul balanței comerciale a Uniunii Europene în martie 2022 a fost de 27,7 miliarde de euro
Uniunea Europeană a înregistrat în martie un deficit al balanţei comerciale de 27,7 miliarde de euro, faţă de un plus ...
Prețul energiei electrice spot din România este cel mai mare din Europa, și mâine
Prețul energiei electrice spot din România este cel mai mare din Europa, și mâine
După ziua de azi, și energia electrică spot cu livrare mâine în România este cea mai scumpă din Europa, la același ...
Lada Duster, primul „nou” model al AvtoVAZ după plecarea Renault. Revine și marca Moskvich
Lada Duster, primul „nou” model al AvtoVAZ după plecarea Renault. Revine și marca Moskvich
Un oficial din Ministerul rus al Industriei a anunțat că la uzinele AvtoVAZ va fi asamblat modelul Lada Duster.