Ghid ANAF pentru cei obligați să declare veniturile din străinătate

Contribuabilii persoane fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din străinătate au obligaţia să declare veniturile şi să plătească impozit pe venit și contribuţii sociale obligatorii prin completarea și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, scrie ghidul ANAF. Mai jos, detalii despre cine trebuie să depună declarația unică și cum.
Ionut Tudorica - mar, 02 feb. 2021, 12:17
Ghid ANAF pentru cei obligați să declare veniturile din străinătate

Declarația unică se depune de către:

persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România,

– persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență.

Atenție! Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator
nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu
fac obiectul creditului fiscal extern.

Condițiile de rezidență fiscală pentru străiini sunt:

  • Centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România
  • Este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat și care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România.

Acestea sunt: – venituri din activităţi independente (profesii liberale, venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii);

– venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

– venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură;

– venituri sub formă de dividende;

– venituri sub formă de dobânzi; 

– venituri din premii;

– venituri din jocuri de noroc;

– câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;

– venituri din lichidarea unei persoane juridice;

– venituri din pensii;

– remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/ cenzori şi alte venituri similare cum ar fi:  sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori; – remunerații primite de directori în baza unui contract de mandat; – indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația asociatului unic; – sume din profitul net cuvenite administratorilor; – sume primite de reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație.

– beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de membru al consiliului de
administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de
supraveghere;
– oricare alte sume similare obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/
administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
– venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Link la Ghidul anaf pentru declararea veniturilor din străinătate

Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, începând cu cu prima zi în care declară că centrul intereselor vitale se află în România.

Prin excepție, nu este persoană fizică rezidentă un cetățean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetățean străin care este funcționar ori angajat al unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, un cetățean străin care este funcționar sau angajat al unui stat străin în România și nici membrii familiilor acestora. 

Persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și de către persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență, care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:

– În cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;

– În cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii. 

În vederea regularizării de către ANAF a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfășurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția de rezidență, depun declarația unică la ANAF, însoțită de următoarele documente justificative:

– documentul întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului și impozitul reținut în România pentru salariul plătit în străinătate;

– contractul de detașare;

– documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz; 

– certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate,
pentru situația în care dreptul de impunere a revenit statului străin.

Documentele justificative, certificate sau alte înscrisuri care se vor anexa la declarația unică
și sunt într-o limbă străină, vor fi însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători
autorizați de Ministerul Justiției.

Completarea și depunerea declarației unice

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit.
Se completează câte o secţiune pentru fiecare ţară – sursă a veniturilor şi pentru fiecare ursă de venit realizat.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la plata impozitului pe veniturile obținute din străinătate, au obligația depunerii declarației unice.

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare în declaraţie,precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.

Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute de Codul fiscal.

Pentru contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România şi se declară în declaraţie.

Transformarea unităților monetare proprii fiecărui stat în moneda națională 

Sumele înscrise în Declarația unică se exprimă în moneda națională a României.
Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, a cărui plată în străinătate este atestată cu document justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, exprimate în unităţile monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel:
– din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau
euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă;
–  din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al
acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

Modul de depunere a Declarației unice

Declarația unică se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
–  prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
– prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual” (SPV);
– pe site-ul www.e-guvernare.ro.
Serviciul „Spațiul Privat Virtual” este un serviciu disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro. Pentru a se înregistra ca utilizatori ai serviciului „Spațiul Privat Virtual” contribuabilii pot accesa link-ul: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/ .
În situația în care contribuabilii sunt deja înregistrați, aceștia vor accesa link-ul:
https://pfinternet.anaf.ro .

Pentru depunerea declarației unice prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, contribuabilii trebuie să dețină un certificat digital calificat. 

Declarația unică se poate depune și în format hârtie,  împreună cu anexele completate, dacă este cazul, direct la sediul ANAF din localitate sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Termenul de depunere a declarației unice Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se depune până la data de 25 mai 2021 inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația declarării veniturilor realizate din străinătate în anul 2020.

Declarația unică  precum și instrucțiunile de completare se pot descărca de pe site-ul ANAF 

Nedepunerea „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice”, până la data de 25 mai 2021 inclusiv, se sancționează cu amendă cuprinsă între
50 și 500 lei.

Te-ar mai putea interesa și
Româna este a treia cea mai vorbită limbă în Anglia și Țara Galilor
Româna este a treia cea mai vorbită limbă în Anglia și Țara Galilor
Româna este a treia cea mai vorbită limbă în Anglia și Țara Galilor, arată datele Institutului Național de Statistică din Regatul Unit, care spune că limba română a înregistrat cea mai......
ONRC: 132.616 de persoane fizice şi juridice, înmatriculate în primele zece luni din 2022
ONRC: 132.616 de persoane fizice şi juridice, înmatriculate în primele zece luni din 2022
Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a crescut, în primele zece luni ale acestui an, cu 2,53%, comparativ ...
România în Schengen – Aderarea ţării noastre e primul punct pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 8 decembrie
România în Schengen – Aderarea ţării noastre e primul punct pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 8 decembrie
Consiliul UE a anunţat temele de pe agenda reuniunii pe care miniştrii de interne şi ai justiţiei din statele membre ...
Ryanair poartă discuții pentru extinderea cu noi zboruri în Egipt și Libia
Ryanair poartă discuții pentru extinderea cu noi zboruri în Egipt și Libia
Ryanair poartă discuții pentru extinderea cu noi zboruri în Egipt și Libia, a anunțat CEO-ul companiei, Michael O'Leary, ...