Veşti bune pentru pacienţi: de la 1 iulie creşte valabilitatea unor bilete de trimitere şi numărul serviciilor de care pot beneficia la medic

De la 1 iulie 2019 creşte valabilitatea unor bilete de trimitere la 90 de zile, de la 30 de zile - 60 de zile, cât e acum, şi se dublează numărul de zile de îngrijiri la domiciliu de care pot beneficia românii asiguraţi la Sănătate, potrivit unui proiect de Ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, consultat de Economica. De asemenea, creşte finanţarea pentru medicina de familie, iar oamenii care sunt asiguraţi la Sănătate vor avea dreptul la noi servicii medicale, decontate de Casa de Asigurări, în spitalizare de zi, arată proiectul de act normativ. 
Cristina Şomănescu - mie, 19 iun. 2019, 19:03
Veşti bune pentru pacienţi: de la 1 iulie creşte valabilitatea unor bilete de trimitere şi numărul serviciilor de care pot beneficia la medic

CNAS a pus în dezbatere publică proiectul de Ordin al Ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru modificarea și completarea acestuia. 

Economica vă spune ce noutăţi aduce proiectul de Ordin pentru pacienţi şi medici, de la 1 iulie:

Veşti bune pentru pacienţi:

Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice, potrivit proiectului de Ordin antemenţionat.

Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice este de până la 90 zile calendaristice.

În prezent, valabilitatea biletelor de trimitere variază, de regulă, între 30 de zile şi 60 de zile, funcţie de mai multe criterii, printre care se numără boala cronică a pacientului şi tipul investigaţiei recomandate. În doar câteva situaţii punctuale, biletul e valabil 90 de zile. 

Pacienţii vor avea dreptul la mai multe zile de îngrijiri la domiciliu

Începând cu semestrul II al anului 2019 creşte numărul de zile de îngrijiri la domiciliu de care poate beneficia un asigurat, respectiv de la 90 de zile, la 180 de zile, se arată în proiectul de act normativ.

Românii vor putea beneficia, în regim de spitalizare de zi, de noi servicii medicale, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, de la 1 iulie: 

 • Evaluarea și tratamentul anemiei prin carență de fier cu fier injectabil intravenos;
 • Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec;
 • Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la cec;
 • Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, fără biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică;
 • Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu polipectomie și biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică;
 • Endoscopie digestivă inferioară cu sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică;
 • Endoscopie digestivă inferioară fără sedare, cu biopsie – colonoscopie flexibilă până la flexura hepatică.

Pacientele vor avea dreptul la noi servicii în ambulatoriu

 • Femeile din grupa de vârstă 25-64 ani, care au rezultat pozitiv la examenul precoce al leziunilor displazice ale colului uterin, vor putea beneficia, în ambulatoriu, de tratamentul excizional sau ablativ al leziunilor precanceroase ale colului uterin. Aceste servicii se decontează dacă sunt acordate în ambulatoriu de specialitate clinic, de către medici cu specialitatea Obstetrică – Ginecologie.

Creşte finanţarea medicinei de familie

 • Valoarea minimă a punctului „per capita” creşte cu 34,48% în semestrul al doilea din 2019, faţă de nivelul din 2018.
 • Valoarea minimă a punctului pentru plata pe serviciu medical creşte cu 25% în a doua jumătate a anului 2019 faţă de valoarea din 2018, arată proiectul de Ordin consultat de Economica.

Economica vă prezintă, pe larg, lista schimbărilor pe care le aduce proiectul de act normativ în sistemul sanitar – pentru medici şi pentru pacienţi – , în a doua jumătate a anului 2019.

Ce se schimbă la medicul de familie începând din al doilea semestru din 2019:

Valorile minim garantate ale punctului „per capita” şi pe serviciu au fost majorate astfel:

” (1) Începând cu semestrul II al anului 2019, valoarea minimă garantată a punctului „per capita”, unică pe ţară, este de 7,8 lei. Valoarea minimă garantată a punctului „per capita”, unică pe ţară, este de 5,8 lei, valabilă pentru anul 2018.

(2) Începând cu semestrul II al anului 2019, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu medical, unică pe ţară, este de 3,5 lei. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unică pe ţară şi este de 2,8 lei, valabilă pentru anul 2018″, se arată în forma modificată a alineatelor (1) şi (2) ale articolului 8 din anexa 2, potrivit proiectului de Ordin comun al Ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.

Schimbări pentru unii dintre pacienţi

Pentru femeile însărcinate beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, medicul de familie eliberează – la prima prezentare – un document prin care se atestă existența sarcinii, astfel încât acestea să poată beneficia ulterior de pachetul de servicii de bază.

Ce se schimbă în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, începând din luna iulie 2019:

Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice, în scopul creşterii accesului pacienţilor asiguraţilor la servicii medicale clinice, potrivit proiectului de Ordin.

În acest sens în Anexa 8, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:

 • „(2¹) Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialităţile clinice şi pentru îngrijiri paliative au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice”.

Cum e acum

În prezent, pentru cele mai multe boli cronice şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, valabilitatea biletului de trimitere e de 60 de zile.

 • Biletul de trimitere pentru specialităţi clinice este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin excepţie, biletele de trimitere pentru specialităţi clinice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate – diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiunile oncologice – au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice şi pentru îngrijirile paliative în ambulatoriu, valabilitatea biletului de trimitere pentru specialităţi clinice este de până la 60 zile calendaristice. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi un exemplar este înmânat asiguratului care îl depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice, acupunctură şi îngrijiri paliative în ambulatoriu păstrează biletul de trimitere şi îl va prezenta Casei de Asigurări de Sănătate doar la solicitarea acesteia.

Noutăţi pentru medicii cu specialitatea Psihiatrie pediatrică din ambulatoriu

Punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate de medicul cu specialitatea Psihiatrie pediatrică a fost majorat de la 180, în medie, pe zi, la 360, în medie, pe zi, se arată în proiectul de act normativ al CNAS şi MS.

În acest sens, în anexa nr. 8, la articolul 3, a doua teză de la alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 • „(2) (…) Punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau mai mulţi asiguraţi, indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat, nu poate depăşi 90 de puncte, în medie pe zi, cuvenite celui/celor care le prestează, reprezentând servicii conexe, cu excepţia medicului de specialitate Psihiatrie pediatrică pentru care punctajul nu poate depăşi 180 de puncte, în medie, pe zi. Începând cu semestrul II al anului 2019, medicul de specialitate Psihiatrie pediatrică poate raporta servicii conxe al căror punctaj nu poate depăși 360 de puncte în medie pe zi. (…)”, potrivit proiectului de Ordin.

Ce se schimbă în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, începând din luna iulie 2019:

Regularizarea sumelor contractate se va realiza lunar (în prezent se realizează trimestrial), astfel încât să se evite blocarea trimestrială a unor sume contractate care nu pot fi utilizate de unii furnizori de servicii medicale paraclinice din lipsă de adresabilitate, având în vedere că asiguratul are dreptul să aleagă furnizorul. Sumele neconsumate de unii furnizori de servicii medicale paraclinice vor putea fi redistribuite de Casele de Asigurări de Sănătate către furnizorii care au adresabilitate, fără să fie nevoie să aștepte sfârșitul unui trimestru ca să facă acest lucru.

În acest sens, în anexa 18, la articolul 2, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (4¹) cu următorul cuprins:

 • „(4¹) Începând cu semestrul II 2019, lunar, Casele de Asigurări de Sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale paraclinice serviciile furnizate, cu obligaţia încadrării în limita valorii lunare de contract stabilită pe tipuri, respectiv analize medicale de laborator, anatomie patologică, investigaţii de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară. În situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate faţă de suma lunară prevăzută în contract/act adiţional, Casele de Asigurări de Sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract/act adiţional, valoarea lunară contractată iniţial pe tipuri de investigaţii aferentă lunii respective cu sumele neconsumate.

Sumele rezultate din economii vor fi contractate, printr-un act adiţional, cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care în aceeaşi lună şi-au epuizat valoarea de contract. Sumele rezultate din economii nu pot fi contractate cu medicii de familie/medicii de specialitate din specialităţile clinice din ambulatoriu care au încheiate acte adiţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice, dacă suma contractată de aceştia este la nivelul maxim, posibil potrivit programului de lucru stabilit pentru furnizarea acestor servicii. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează proporţional, în funcţie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor, de la data încheierii contractului pentru anul în curs, până la sfârşitul lunii pentru care se face regularizarea, suplimentând valoarea de contract.

Prin consum mediu lunar se înţelege contravaloarea serviciilor medicale paraclinice – pe tipuri de investigaţii paraclinice – decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Dacă valoarea lunară de contract pentru servicii medicale paraclinice – analize de laborator, rămasă neconsumată, este mai mică decât 97 lei, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.

Dacă valoarea lunară de contract pentru servicii de anatomie patologică, rămasă neconsumată, este mai mică decât cel mai mic tarif aferent serviciilor de anatomie patologică contractate, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.

Dacă valoarea lunară de contract pentru servicii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală, rămasă neconsumată, este mai mică decât cel mai mic tarif aferent serviciilor de radiologie – imagistică medicală, medicină nucleară contractate, se consideră că a fost epuizată valoarea de contract.

Prin excepţie, pentru trimestrul IV din 2019, în situaţia în care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se înregistrează la sfârşitul unei luni sume neconsumate, faţă de suma lunară prevăzută în contract, Casele de Asigurări de Sănătate vor diminua, printr-un act adiţional la contract, valoarea lunară contractată iniţial aferentă lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printrun act adiţional la furnizorii de servicii medicale paraclinice care în luna respectivă şi-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiţional se utilizează pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor de la data încheierii actului adiţional şi se repartizează avându-se în vedere criteriile de selecţie şi contractare prevăzute în prezentele norme”, se arată în proiectul de Ordin al MS şi CNAS.

Cât vor fi valabile biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice

Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice este de până la 90 zile calendaristice, în scopul creşterii accesului pacienţi asiguraţi la Sănătate, la servicii medicale paraclinice.

În acest sens, în anexa nr. 18, la articolul 4, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin. (1¹) cu următorul cuprins:

 • (1¹) Începând cu semestrul II al anului 2019, pentru toate bolile cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice este de până la 90 zile calendaristice.

Cum e acum

 • Biletul de trimitere pentru investigaţiile paraclinice este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în două exemplare şi are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Prin excepţie, biletele de trimitere pentru efectuarea de investigaţii paraclinice pentru afecţiunile cuprinse în unele programe naţionale de sănătate – diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiunile oncologice – au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice este de până la 60 zile calendaristice. Biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice – examinări histopatologice şi citologice are termen de valabilitate 90 de zile calendaristice, având în vedere specificul recoltării şi transmiterii probei/probelor către un furnizor de servicii de anatomie patologică. Biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din ambulatoriu, care are evidenţiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 zile calendaristice.

Mai puţină birocraţie pentru pacienţi:

În Anexa nr. 18, la articolul 4, alienatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

 ”(2) Dacă în perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice un asigurat se internează în spital, fără ca investigaţiile recomandate să fie efectuate în ambulatoriu anterior internării, biletul de trimitere îşi pierde valabilitatea, cu excepţia biletelor de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice de înaltă performanţă dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, cu obligația prezentării de către asigurat a biletului de externare/scrisorii medicale, din care să rezulte că aceste investigaţii nu au fost făcute pe perioada internării”.

În prezent este nevoie de reconfirmarea, pe biletul de trimitere, a necesităţii efectuării acestor investigaţii, de către medicul care a făcut trimiterea.

„Investigaţiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat în ambulatoriu pe perioada în care acesta a fost internat, precum şi în perioada de la data externării, până la data expirării termenului de valabilitate a biletului de trimitere, nu se decontează de Casa de Asigurări de Sănătate sau dacă acestea au fost decontate, se recuperează de la furnizorul de investigaţii medicale paraclinice dacă pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnată declaraţia asiguratului prevăzută la alin. (1), cu excepţia investigaţiilor medicale paraclinice de înaltă performanţă, dacă acestea nu au fost efectuate în timpul spitalizării, și numai dacă se prezintă de către asigurat biletul de externare/scrisoarea medicală, din care să rezulte că aceste investigaţii nu au fost făcute pe perioada internării.

În situaţia în care, Casa de Asigurări de Sănătate constată că, pe perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat într-un spital şi declaraţia pe proprie răspundere consemnată pe verso-ul biletului de trimitere este contrară celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigurat.

Prevederile de mai sus nu se aplică biletelor de trimitere pentru examinări histopatologice/citologice. În situaţia în care, Casa de Asigurări de Sănătate constată că, la data recoltării probei/probelor pentru examinări histopatologice/citologice la nivelul laboratorului sau de către medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, asiguratul a fost internat într-un spital şi declaraţia pe proprie răspundere este contrară celor constatate, prejudiciul se recuperează de la asigurat”, se mai arată în articolul 4, alienatul (2) din proiectul de act normativ.

Citeşte şi: 

Abia la anul românii ar putea să-şi facă analizele decontate la orice laborator din ţară. CNAS ratează şi al patrulea termen asumat

Te-ar mai putea interesa și
Marea Britanie speră că șoferi străini, dar și britanici, vor ajuta la depășirea crizei
Marea Britanie speră că șoferi străini, dar și britanici, vor ajuta la depășirea crizei
Executivul de la Londra a anunțat un plan prin care 5.000 de şoferi de camion de mare tonaj vor putea veni în Marea Britanie, iar alte 5.500 de vize vor fi eliberate pentru muncitorii din sectorul......
În București, purtarea măştii redevine obligatorie în spațiile publice
În București, purtarea măştii redevine obligatorie în spațiile publice
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a adoptat astăzi o decizie prin care purtarea măştii ...
Nor de cenușă vulcanică deasupra României
Nor de cenușă vulcanică deasupra României
Norul de cenuşă vulcanică produs de erupţia vulcanului Cumbre Vieja din Insulele Canare va traversa teritoriul României ...
Huf România, furnizor pentru Daimler, BMW, Dacia, Stellantis și Volkswagen, a extins uzina din Arad
Huf România, furnizor pentru Daimler, BMW, Dacia, Stellantis și Volkswagen, a extins uzina din Arad
Producătorul de componente auto german Huf a împlinit 15 ani în România și a anunțat o extindere a capacităților ...